U bent hier

Actualiteit

donderdag 2 februari 2017, 7:45

Nieuw re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers

De regering heeft een nieuw re-integratiebeleid van arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Waar draait deze ‘return to work’ wetgeving nu net om?

Doel van de regering: 100.000 langdurige zieken de re-integratieprocedure laten doorlopen en terug aan het werk zetten. In eerste instantie gaat het alleen om ‘nieuwe zieken’ (sinds 1 januari 2016). Wie al langer arbeidsongeschikt was kan wel zelf een re-integratieproject aanvragen.

Opstarten van een re-integratietraject

Hoe gaat het in zijn werk? De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste 2 maanden na de aangifte van arbeidsongeschiktheid nagaan of de werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Maar ook de werknemer zelf, of zijn behandelend arts, of de werkgever (na 4 maanden) kunnen vragen om een re-integratietraject op te starten.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal vervolgens de mogelijkheid tot re-integratie onderzoeken. Hij doet dat samen met de betrokken partijen (werknemer, behandelend geneesheer, preventieadviseurs...).

Op basis hiervan beslist hij of de werknemer

  • op termijn zijn werk opnieuw zal kunnen uitoefenen
  • En of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht.
  • of dat hij definitief ongeschikt is voor dat werk.

In dit laatste geval loopt de werknemer een risico op 'beëindiging van de arbeidsovereenkomst om medische overmacht' door de werkgever.

Aangepast werk

Op basis van deze beoordeling moet de werkgever de werknemer een aanbod van aangepast werk doen binnen de onderneming. Gaat de werknemer akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan. Dat kan inhouden dat men bijvoorbeeld eerst minder dagen gaat werken, dat de werkinhoud wordt gewijzigd of men een aangepaste werkplaats krijgt.

Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt, of de werknemer waarom hij het re-integratievoorstel verwerpt. In beide gevallen loopt de werknemer het risico op beëindiging van de arbeidsovereenkomst om medische overmacht.

Overleg met vakbonden

Dankzij het ABVV is er in de nieuwe wetgeving een belangrijke rol voorzien voor het CPBW : De werkgever is verplicht om in overleg met het CPBW een collectief re-integratiebeleid uit te werken met maatregelen voor aangepast of ander werk. Minstens jaarlijks moet hierover overlegd worden binnen de onderneming en moet het beleid geëvalueerd worden.

De uitdaging is te zorgen dat ondernemingen écht gaan werken aan aangepast werk. Tot hiertoe werkt re-integratie immers niet omdat werkgevers geen aangepast werk kunnen of willen aanbieden, en omdat de meeste werkgevers eisen dat werknemers 100 procent genezen zijn voordat ze opnieuw komen werken.

Rechten verdedigen

De militanten en gewestelijke afdelingen van de Algemene Centrale ABVV staan klaar om iedere zieke werknemer die opgeroepen wordt voor een re-integratietraject bij te staan en zijn/haar rechten te verdedigen. Ze zullen er ook over waken dat aan deze werknemers, rekening houdende met hun gezondheidstoestand, een kwaliteitsvol re-integratietraject aangeboden wordt in de onderneming.   

Krijg je een oproep tot re-integratie? Wend je dan tot je lokale kantoor om je te laten bijstaan.

Meer info vind je ook op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid