U bent hier

Internationaal

vrijdag 7 juni 2013, 11:45

Samen naar een Alter Summit in Athene! Zij aan zij voor de democratie!

We hebben genoeg van de Europese toppen die de "redding van de banken" door de werknemers doen betalen. De groeiende impact van ondemocratische Europese beslissingen omtrent de arbeidsmarkt iso ok in België voelbaar. Bevriezing van de lonen, langere loopbanen, hervorming van de index ... stigmatisering van werklozen. Het is daarom belangrijk om een tegenmacht op te bouwen tegen het Europese niveau. Daartoe heeft de Algemene Centrale ABVV zich ten volle geïnvesteerd in het proces van de Alter Summit, die tot doel heeft de nodige krachtsverhoudingen te creëren die nodig zijn om het Europese beleid te wijzigen. Ontmoeting met Eric Nemes en Yasmine Sanpo, actieve leden van de Alter Summit.

Wat is de Alter Summit ?

Het is een netwerk van bijna 150 vakbonden, sociale bewegingen, NGO's, academische netwerken en persoonlijkheden. Iedereen: werknemers, arbeiders, werklozen, studente(n)(s), onderzoek(st)ers, migranten, lerar(ess)en ... allen verenigen ze zich om alternatieven voor de neoliberale beslissingen van de EU te ontwikkelen. Ons doel is het creëren van krachtsverhoudingen, op nationaal en Europees vlak, die daadwerkelijk de kern van het Europese beleid veranderen (de soberheidspolitiek, begrotingspolitiek, ecologische impasse, uitholling van de democratie, schulden, rol van de ECB enz.). Deze Alter Summit heeft tot doel een eerste stap te zetten in de richting van een « Europees Sociaal Front ». Als Algemene Centrale ondersteunen we vooral acties rond de volgende thema's: solidariteit, collectieve onderhandelingen en lonen.

Meer dan ooit, is het essentieel om te reageren op het bezuinigingsbeleid, en op de door Europa bepleite vernietiging van de sociale rechten. Hoe wil de Alter Summit dit gaan doen?

Sedert maart 2012, hebben we geregeld vergaderd om onze gemeenschappelijke prioriteiten te bepalen. Momenteel bereiden we een manifest voor, waarin gemeenschappelijke en dringende eisen worden gebundeld. Ze zijn vervat in vier hoofdthema's : schuld, besparingen, lonen en democratie. Dit manifest zal de basis vormen voor de verzamelde leden van de Alter-Summit. Het is een belangrijk instrument van de tegenbeweging in België en in Europa. Het wordt momenteel besproken door tientallen mensen in honderden organisaties. Het zal in Athene worden gepresenteerd op de Alter Summit van 7 en 8 juni 2013. Geconfronteerd met de globalisering en met een netwerk van financiers dat in Davos en Brussel de wereld organiseert via het principe « 1 $ is gelijk aan 1 stem », willen we een democratisch netwerk van Europese burgers, waarin elke vrouw en elke man hun stem hebben.

Waarom werd Griekenland gekozen als gastland voor de Alter Summit ?

Naar aanleiding van de oproep van verschillende Griekse bewegingen en gezien de dramatische sociale en economische gevolgen in dit land, werd besloten om de eerste alternatieve top in Griekenland te organiseren. Je kan Griekenland immers « het laboratorium van bezuinigingen in Europa » noemen. Je kan er het resultaat zien van het Europese beleid : wijdverspreide verarming, die de pport openzet naar het fascisme, het is een ramp. Op 7 en 8 juni 2013 in Athene, samen met duizenden burgers uit heel Europa, zullen we onze solidariteit met het Griekse volk demonstreren. Nu reeds, bereiden tegenstanders van de sociale en economische bezuinigingsbeleid van de EU, zich in heel Europa voor. Zij organiseren bussen vanuit van Portugal en Italië, chartervliegtuigen vanuit Noorwegen en Brussel, ..., fietsen en misschien zelfs een Mars op Athene.

Wat is het programma van deze eerste Alternatieve Top ?

Op vrijdag maken we een Europese stand van zaken op inzake het recht op onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, gendergelijkheid. Ter gelegenheid van een belangrijke politieke gebeurtenis zullen we het manifest, haar 4 hoofdassen en de alternatieven presenteren. De conclusie is voorzien om 21u. Dan is een grote interculturele avond met Griekse kunstenaars en gasten waarbij we onze culinaire specialiteiten, talen, liedjes zullen delen, waardoor we elkaars verschillen beter leren begrijpen. Deze twee gebeurtenissen worden live uitgezonden op het internet. Dat geeft de kans aan een of meerdere Belgische steden om gedecentraliseerde acties te organiseren. Na de live-uitzending van Athene, zullen de deelnemers de gelegenheid hebben om te debatteren.

Zaterdag worden seminaries georganiseerd : ‘s morgens over solidariteitsinitiatieven en daarnaast 4 groepen over achtereenvolgens de schuld, vrede, sociale rechten en ecologische transiti. Na de middag over de verrechtsing van Europa evenals over de banken, het publieke patrimonium, Europese verdragen en vakbondsrechten. Deze besprekingen zullen worden gevolgd door een solidaire betoging in het centrum van Athene.

Een delegatie van de Algemene centrale, samengesteld uit vooral secretarissen en delegees die internationaal actief zijn (of in een EOR*), zal deelnemen aan het evenement.

Voor de Algemene Centrale van het ABVV zal dit ook een gelegenheid zijn om de contacten met de Griekse vakbonden aan te scherpen.

Is men zich in België reeds bewust van de uitdagingen van de Alter Summit ?

De leden van de zijn er zich van bewust dat het van groot belang is dit netwerk te leren kennen. Dit is een historische kans om een alternatief aan te bieden voor de rechtse media, en om een netwerk van informatie-en communicatie-punten van alternatief burgers. Om dit correct te laten verlopen, moet het netwerk in Europa kunnen rekenen op sterke nationale bases. Dat is de reden waarom de Belgische organisaties een dag van actie en studie hebben opgezet, gericht op actieve militanten in België. Die dag is 18 mei a.s.
Een van de doestellingen is om punten die eigen zijn aan ons land te identificeren, om positieve contacten te detecteren en te versrpeiden en om de ideologische zuilen en muren die ons verdelen te vernietigen. We willen de militanten verenigen rond gemeenschappelijke en specifieke doelen, en stap voor stap een Belgische en Europese Alter Summit bouwen, die een echte impact hebben op de Europese, vandaag nog neoliberale besluitvorming.

Wat kan de Alter Summit betekenen voor de Belgische werknemers ?

De Algemene Centrale van het ABVV heeft zich tot dusver geconcentreerd op de lonen, de collectieve onderhandelingen, de index. Collectieve onderhandelingen en lonen worden in toenemende mate bedreigd, zowel op nationaal als Europees niveau ... Het behoud van onze rechten in België wordt gefnuikt door de Europese competitie. Zoang het betalen van hongerlonen mogelijk blijft in Duitsland, zolang Portugese werknemers de facto om den brode hun eigen land moeten ontvluchten, zo lang zullen onze verworvenheden onder druk blijven staan.

Via de Alter Summit, streven wij ernaar om verdedigingslinies op te bouwen tegen de onophoudelijke aanvallen van Europa. We blijven ook in lijn met de campagnes die we zelf voeren (acties rond de index, ...), en we maken de link met de specifieke problemen van onze afgevaardigden op het terrein. Maar ook de andere thema's van de Alter Summit zijn voor ons van belang, en we zullen ze in de nabije toekomst ontwikkelen en vertalen in daadwerkelijke actie.