U bent hier

Sectorale onderhandeling

dinsdag 27 juni 2017, 11:30

Tabak: gemeenschappelijke eisenbundel

PC 133 - EISENBUNDEL 2017-2018

1. Duur van het akkoord

De looptijd van de cao’s is 2 jaar  (01/01/2017-31/12/2018) met mogelijkheid tot verlenging indien de wet dit toelaat zoals bijvoorbeeld SWT op basis van cao 17 (vanaf 01/01/2018 op 62 jaar)

2. Koopkracht:

a)      Maximale verhoging van de effectieve en minimumlonen vanaf 01/01/2017

b)      Verbetering bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid

c)      Jubileumpremie: verbetering van de jubileumpremie na  25 en 35 jaar dienst.

 

3. Tweede pensioenpijler

Verhoging van de werkgeversbijdrage

4. Werkbaar werk en eindeloopbaan:

a)      Verbeteren anciënniteitsverlof : aantal dagen en voorwaarden (geen proratisering of terugname)

b)      Invoering leeftijdsverlof vanaf 45 jaar.

c)      Verbrekingsvergoeding na landingsbaanberekend op de tewerkstellingsbreuk vóór de landingsbaan.

5. Harmonisatie kerf / sigaren

Harmonisatie op het vlak van arbeidsduur (37,5 - 36,5 - 34,6), categorieën, lonen, afscheidspremie en bestaanszekerheid

6. Vorming / versterken van competenties

a)      Uitvoering wet Peeters en werken aan vormingsaanbod vanuit de sector, overleg in overlegorganen en afdwingbaarheid

b)      Terugbetaling loonverlies BEV zonder bovengrens

c)      Effectieve aanwending middelen risicogroepen

7. Werkzekerheid

Werkzekerheidsclausule : behoud tewerkstellingsvolume

8. Varia

Verlenging van bestaande akkoorden

Dowload hier de eisenbundel