U bent hier

PC 324.00 - Diamantnijverheid

De sector van de diamantnijverheid en -handel genereert ongeveer 34.000 arbeidsplaatsen, waarvan 8.100 directe en 25.900 indirecte arbeidsplaatsen zijn. In de nijverheid zijn ongeveer 1.000 slijpers tewerkgesteld. 80% van de ruwe diamant en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd passeren via Antwerpen. Diamant vertegenwoordigt 5% van de totale Belgische export en zelfs 15% van de export buiten de EU.

Tite van de paritaire commissie : Diamantnijverheid en -handel

Rustdagen

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de diamantsector is 38 uur. In de praktijk werk je echter 39 uur. De arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd door de toekenning van rustdagen.

Je hebt altijd recht op minstens 1 rustdag, die door de werkgever wordt betaald. Het gaat hier om een vrij te kiezen snipperdag. De andere rustdagen worden toegekend op basis van het aantal bezoldigde dagen van het vorig jaar.

Aantal rustdagen Aantal bezoldigde dagen (vijfdagenstelsel)
1 1 tot 47
2 48 tot 94
3 95 tot 142
4 143 tot 189
5 Vanaf 190

De rustdagen worden collectief vastgelegd tijdens de paasvakantie. De periodes vind je terug op de sticker van het ABVV-Diamant. Ze worden één week vóór de rustdagen uitbetaald door de vakantiekas. Het bedrag is gelijk aan 2% van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%..

Vakantie-, feest- en rustdagen 2016

Zomervakantie 2016

Van 1 augustus t/m 19 augustus 2016 = 15 dagen.

De werkgever kan de week van 1 augustus t/m 5 augustus 2016 verplaatsen naar de week van 22 augustus t/m 26 augustus 2016. Hij dient dit dan te melden aan het Paritair Comité vóór 31/12/2015.

Wintervakantie 2016

Van maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2016 = 5 dagen.

Feestdagen 2016

Vrijdag 01/01/2016 Nieuwjaar
Maandag 28/03/2016 Paasmaandag
Zondag 01/05/2016 Feest van de arbeid (vervangen door 06/05/2016)
Donderdag 05/05/2016 Hemelvaartsdag
Vrijdag 06/05/2016 Vervangdag 1 mei
Maandag 16/05/2016 Pinkstermaandag
Woensdag 29/06/2016 Petrus en Paulus
Donderdag 21/07/2016 Nationale Feestdag
Vrijdag 22/07/2016 Vervangdag Kerstmis
Dinsdag 01/11/2016 Allerheiligen
Vrijdag 11/11/2016 Wapenstilstand
Zondag 25/12/2016 Kerstmis (vervangen door 22/07/2016)

In de diamantsector worden de feestdagen samen met het vakantiegeld uitbetaald door de verlofkas.

Het bedrag is gelijk aan 4% van het vorig jaar verdiende brutoloon aan 110%. Bij dit bedrag moet ook het fictief loon voor de gelijkgestelde dagen gerekend worden.
Tijdelijke werkloosheidsdagen komen hier echter niet voor in aanmerking. Er is een inhouding van 15% voor de bedrijfsvoorheffing.

Rustdagen 2016

1 rustdag vrij te kiezen in overleg met de werkgever (snipperdag).
1 rustdag vast te leggen op ondernemingsvlak.

Van dinsdag 29/03/2016 t/m vrijdag 1 april 2016 = 4 dagen.

Diamantbewerkers met recht op 5 rustdagen dag vast te leggen op ondernemingsvlak + 29, 30 en 31/03 en 01/04/2016
Diamantbewerkers met recht op 4 rustdagen dag vast te leggen op ondernemingsvlak + 29, 30 en 31/03/2016
Diamantbewerkers met recht op 3 rustdagen dag vast te leggen op ondernemingsvlak + 29 en 30/03/2016
Diamantbewerkers met recht op 2 rustdagen dag vast te leggen op ondernemingsvlak + 29/03/2016
Diamantbewerkers met recht op 1 rustdag dag vast te leggen op ondernemingsvlak

Hospitalisatieverzekering

Vanaf 1 januari 2000 bestaat er een sectorale hospitalisatieverzekering. Een onderscheid wordt gemaakt tussen actieven en (brug)gepensioneerden.

Actieven

Iedere actieve diamantbewerker valt onder die verzekering en verwerft dezelfde rechten. Het gaat om de terugbetaling van de (bijkomende) medische kosten bij hospitalisatie en erkende chronische ziekten die niet gedekt zijn door de mutualiteit. Iedere gerechtigde ontvangt individueel uitleg over deze verzekering. Er is geen franchise. De berekening gebeurt op basis van een eenpersoonskamer.

(Brug)gepensioneerden

Vanaf 1 januari 2016 moet de diamantbewerker die op brugpensioen of pensioen gaat, zelf het nodige doen om zichzelf en zijn gezinsleden aan te sluiten op de hospitalisatieverzekering. Hij/zij dient dit te doen binnen de drie maanden (bij brugpensioen) of binnen de 12 maanden (bij pensioen). De hospitalisatieverzekering blijft gratis voor de werknemer en de gezinsleden dienen (verder) de premie te betalen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn als volgt:

 • de bruggepensioneerden die een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen en die in de laatste drie jaar vóór hun brugpensioen ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt;
 • de gepensioneerden die een beroepsloopbaan van 35 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen of indien zij als dusdanig 25 jaar kunnen bewijzen waarvan ze, tijdens de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan, 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

Het ABVV is erin geslaagd om vanaf 1 april 2012 de franchise te laten afschaffen. Er is vanaf dan een onmiddellijke terugbetaling van de hospitalisatiekosten.
De berekening gebeurt op basis van een tweepersoonskamer.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wetgeving voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Maar eenvoudig is de nieuwe regelgeving niet.
Vandaar ons advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wilt nemen.

Ontslag door de werkgever

De diamantsector valt tijdelijk nog onder een uitzonderingsregeling. Dat betekent dat voor een arbeider in de diamantsector die wordt ontslagen in de periode gaande van 1 januari 2014 tot 31 december 2017, de werkgever volgende opzegtermijnen dient na te leven:

 • 14 dagen bij een anciënniteit in de onderneming van minder dan 3 maanden;
 • 28 dagen bij een anciënniteit in de onderneming tussen 3 maanden en minder dan 6 maanden;
 • 35 dagen bij een anciënniteit in de onderneming tussen 6 maanden en minder dan 5 jaar;
 • 42 dagen bij een anciënniteit in de onderneming tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar;
 • 56 dagen bij een anciënniteit in de onderneming tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar;
 • 84 dagen bij een anciënniteit in de onderneming tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar;
 • 112 dagen vanaf 20 jaar anciënniteit in de onderneming.

Een diamantarbeider die tijdens voormelde periode wordt ontslagen, heeft in bepaalde gevallen recht op een ontslaguitkering van de RVA.

Deze opzegtermijnen zijn eveneens van toepassing bij ontslag in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Ontslag door de werknemer

Indien je zelf je ontslag indient, gelden in diezelfde periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2017 volgende opzegtermijnen:

 • 7 dagen bij minder dan drie maand anciënniteit;
 • 14 dagen bij een anciënniteit van drie maanden tot minder dan 5 jaar;
 • 21 dagen bij een anciënniteit van 5 jaar tot minder dan 10 jaar;
 • 28 dagen bij een anciënniteit van 10 jaar tot minder dan 15 jaar;
 • 42 dagen bij een anciënniteit van 15 jaar tot minder dan 20 jaar;
 • 56 dagen vanaf een anciënniteit van 20 jaar.

Vanaf 1 januari 2018 zal ook in de diamantsector de nieuwe algemene regeling inzake opzegtermijnen worden toegepast.

Outplacement

Elke werknemer van 45 jaar of ouder die ontslagen wordt, heeft recht op outplacement in zijn zoektocht naar werk.

Werknemers die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, zijn verplicht op dit outplacement-aanbod in te gaan. Zoniet riskeren zij hun werkloosheidsuitkering te verliezen.

Diamantbewerkers die outplacement volgen, krijgen hun verplaatsing van en naar het outplacementbureau vergoed.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (vroeger: brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam van Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. In 2016 kan men in de diamantsector gebruik maken van volgende stelsels:

SWT 58 jaar – 40 jaar loopbaan

Diamantarbeiders van 58 jaar en ouder die in de sector worden ontslagen om niet-dringende reden en een beroepsloopbaan hebben van 40 jaar als loontrekkende (waarvan minimum 1000 effectief gewerkte dagen als arbeider in de diamannijverheid), kunnen tot eind 2016 van dit stelsel gebruik maken.

SWT 60 jaar

In de diamantsector kan je tot eind 2017 gebruik maken van de regeling SWT vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Werknemers die in de loop van 2016 of 2017 worden ontslagen, maar niet om dringende reden, kunnen toetreden tot dit stelsel.

Om in aanmerking te komen voor dit SWT, moet je:

 • 60 jaar of ouder zijn op het einde van je arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van deze cao;
 • een beroepsloopbaan hebben van:
  • voor de mannen: 40 jaar
  • voor de vrouwen: 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor dit SWT, contacteer je best je afdelingssecretaris!

Sectoraal pensioenfonds

Vanaf 1 januari 2008 wordt door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector voor elke actieve diamantbewerker een bijdrage gestort in het sectoraal pensioenfonds. Deze overeenkomst werd gesloten met de verzekeringsmaatschappij AXA.

In 2016 is deze bijdrage gelijk aan:

 • 3 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders jonger dan 56 jaar
 • 9 % van het bruto jaarloon aan 108 % voor arbeiders van 56 jaar en ouder.

Elk jaar, begin juni, zal elke diamantbewerker een individuele pensioenfiche ontvangen zodat hij kan opvolgen hoe de aangroei van het aanvullend pensioen eruitziet.

Lonen

Vanaf 5/06/2017

Vervoerskosten

In de diamantnijverheid hebben de arbeiders recht op een tussenkomst van de werkgever in hun vervoerskosten. Dit geldt zowel voor openbaar vervoer als voor privé-vervoer.
Er is geen minimumafstand voorzien. Iedereen heeft er recht op.

Er zijn twee regelingen van toepassing, naargelang je het openbaar vervoer of je eigen vervoer gebruikt.

Openbaar vervoer

De tussenkomst van de werkgever is gebaseerd op de afstand (enkele richting) tussen je woonplaats/verblijfplaats en je werkplaats. De terugbetaling gebeurt op basis van een week- of maandabonnement (treinkaart). Het bedrag van de tussenkomst van de werkgever vind je in de tabel hierna. Het gaat om bedragen die geldig zijn tot 31 januari 2016.

Afstand in km

Werkgevers-bijdrage treinkaart Railflex (deeltijds)

Werkgevers-bijdrage treinkaart voor 1 week

Werkgevers-bijdrage treinkaart voor 1 maand

0-3

7,40

6,70

22,30

4

8,60

7,30

24,40

5

9,50

7,90

26,00

6

10,30

8,40

28,00

7

11,00

8,90

30,00

8

11,60

9,40

31,00

9

12,10

9,90

33,00

10

12,60

10,40

35,00

11

13,10

11,00

37,00

12

13,60

11,50

38,50

13

14,20

12,10

40,00

14

14,60

12,60

42,00

15

15,00

13,10

43,50

16

15,50

13,60

45,00

17

15,90

14,10

47,50

18

16,40

14,60

49,00

19

16,90

15,30

51,00

20

17,30

15,80

53,00

21

17,70

16,30

54,00

22

18,20

16,80

56,00

23

18,70

17,40

58,00

24

19,10

17,90

59,00

25

19,50

18,40

62,00

26

20,20

19,10

63,00

27

20,60

19,50

65,00

28

21,00

19,90

67,00

29

21,30

20,60

68,00

30

21,70

21,00

70,00

31-33

22,60

21,80

73,00

34-36

24,10

23,30

78,00

37-39

25,00

24,40

82,00

Privé-vervoer

Wie geen gebruik maakt van het openbaar vervoer, heeft, ongeacht de woon-werkafstand, altijd recht op een tussenkomst van de werkgever. Ook de werknemer die zich per fiets naar het werk verplaatst, heeft recht op deze vergoeding.

Om de vergoeding te bekomen, moet je een aanvraag tot terugbetaling bij je werkgever indienen. Die wordt in dubbel opgemaakt, met vermelding van de afstand tussen de woon- of verblijfplaats en de werkplaats.

Wie dit voor de eerste keer aanvraagt, moet dit uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester aanvragen. De werkgever bezorgt je een exemplaar terug, dat hij voor ontvangst dateert en ondertekent. Je moet ook alle wijzigingen die een invloed hebben op de betaling van het bedrag, onmiddellijk meedelen.

Het bedrag is per gewerkte dag gelijk aan 1/5 van de tussenkomst die de werkgever moet betalen voor het weekabonnement (treinkaart).

Vergoeding voor afgestudeerden

Jongeren die na hun voltijdse of deeltijdse leerplicht bij een diamantwerkgever beginnen te werken, hebben ook recht op een bijzondere vakantievergoeding schoolverlaters.

De bedragen zijn:

 • zomervakantie: € 223,10
 • wintervakantie: € 74,37

De vergoeding wordt door de Rijksverlofkas vóór de diamantnijverheid uitbetaald voor de aanvang van de vakantieperiode.

Aanvullende toelage bij ziekte

Recht

In de diamantsector, wordt aan de arbeiders een opleg bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte betaald na uitputting van het gewaarborgd loon. Dit is vanaf de 31ste dag ziekte. De voorwaarde is dat je 20 dagen hebt gewerkt in de 4 kwartalen die de aanvraag voorafgaan. Bij deeltijds werk is een pro rata regeling voorzien.

Bedrag per vergoede ziektedag

 • € 12,50 per dag met een maximum van 30 dagen;
 • € 4,00 per dag voor de volgende 50 dagen;
 • € 3,00 per dag voor elke volgende ziektedag in het stelsel van de vijfdagenweek tot op de dag dat de aanvrager een invaliditeitsuitkering geniet.

Voor de deeltijdse diamantarbeiders, wordt het bedrag van deze opleg bepaald in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

Maxima

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50, mag voor volledige en tijdelijke werkloosheid en ziekte samen (zie ook hoofdstuk Aanvullende toelage bij werkloosheid) nooit meer bedragen dan 30 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek).

Het aantal dagen dat kan aanleiding geven tot de uitbetaling van de aanvullende toelage van € 12,50 en/of € 4, mag voor volledige en tijdelijke werkloosheid en ziekte samen (zie ook hoofdstuk Aanvullende toelage bij werkloosheid) nooit meer bedragen dan 80 dagen per kalenderjaar (stelsel 5-dagenweek).

Betaling

De BZ wordt betaald in het vijfdagenstelsel door het Intern Compensatiefonds. Er is een inhouding voor de belastingen van 22,20%.
Wie in aanmerking komt, neemt best contact op met de Algemene Centrale-ABVV om de nodige aanvraagformulieren op te maken.

Industriële leerovereenkomst

Jongeren tussen 16 en 21 jaar die deeltijds een opleiding volgen bij een diamantwerkgever en deeltijds onderwijs volgen, hebben recht op een vergoeding zoals vermeld in onderstaande tabel. Als basis wordt het loon van de kleinbranche genomen.

1ste jaar 1ste semester 23% op basisloon
2de semester 23% op basisloon
2de jaar 1ste semester 35,50% op basisloon
2de semester 47,50% op basisloon
3de jaar 1ste semester 70,50% op basisloon
2de semester 88% op basisloon

Bijkomende vergoeding

De Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid betaalt een bijkomende maandelijkse vergoeding ter stimulering van de tewerkstelling in de sector. Die bedraagt:

 • het 1ste jaar van de leerovereenkomst: € 74,37
 • het 2de jaar van de leerovereenkomst: € 49,58
 • het 3de jaar van de leerovereenkomst: € 24,79

Sociale toelage

De sociale toelage wordt betaald op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld ziekte, tijdelijke werkloosheid, ...) van het vorige jaar.

De toelage bedraagt bruto:

 • € 1,00 per gewerkte dag in het vorige jaar
 • € 0,75 per gelijkgestelde dag in het vorige jaar

De toelage wordt vanaf december via een attest door het Intern Compensatiefonds betaald.

Syndicale premie

In de sector wordt een syndicale premie toegekend van € 135 voor de actieven en € 60 voor de niet-actieven.
Om een syndicale premie te ontvangen, moet je lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel met de bijdragen.

Anciënniteitspremie

In de sector wordt ook een anciënniteitspremie uitbetaald. die bedraagt:

Anciënniteit Bedrag
10 jaar € 124
20 jaar € 248
30 jaar € 496
40 jaar € 744

Maaltijdcheques

Het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever per maaltijdcheque is € 5,46. De tussenkomst van de werknemer is minimum € 1,09. Dit bedrag wordt door de werkgever afgehouden. Op die manier zal de waarde van de maaltijdcheque in de meeste gevallen € 6,55 bedragen. De tussenkomst van de werknemer is in feite een broekzak-vestzak-operatie, want hij recupereert deze tussenkomst volledig in de waarde van de maaltijdcheque.

Per effectief gewerkte dag wordt één maaltijdcheque toegekend (dus niet voor vakantiedagen, feestdagen, dagen tijdelijke werkloosheid, ...).

Vanaf 1 oktober 2015 worden de maaltijdcheques in de sector elektronisch toegekend.

Deeltijdse werknemers

Er is een specifieke regeling voor deeltijdse werknemers. Je moet al de uren optellen die je in een kwartaal hebt gewerkt en delen door 7,6. Het resultaat hiervan komt overeen met het aantal maaltijdcheques.

Cadeaucheques

In december wordt een cadeaucheque van € 35 uitbetaald via de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid aan elke werknemer die in het voorgaande kalenderjaar effectief in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

Aanvullende toelage bij werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid (*)

Het bedrag van de aanvullende toelage bij tijdelijke werkloosheid is vastgesteld op

 • € 12,50 per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 30 dagen tijdelijke werkloosheid
 • € 4,00 per vergoede werkloosheidsdag vanaf de 31ste tot de 80ste dag tijdelijke werkloosheid
 • € 2,00 per vergoede werkloosheidsdag vanaf de 81ste dag tijdelijke werkloosheid.

Volledige werkloosheid (*)

Ook bij volledige werkloosheid, kan je aanspraak maken op een aanvullende toelage.

Een voltijdse arbeider dient wel minimum 20 dagen te hebben gewerkt in het jaar dat voorafgaat aan het kwartaal van de te vergoeden periode.

Voor de deeltijdse arbeiders geldt een pro rata regeling.

Het bedrag van de aanvullende toelage bij volledige werkloosheid is vastgesteld op

 • € 12,50 per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 30 dagen
 • € 4,00 per vergoede werkloosheidsdag vanaf de 31ste tot de 80ste dag werkloosheid.

Voor de deeltijdse arbeiders geldt een pro rata regeling op basis van hun werkelijke arbeidsprestaties.

(*) voor wat de maxima betreft: zie aanvullende toelage bij ziekte.

Aanvullende werkloosheidsvergoeding voor + 50-jarigen

Toekenningsvoorwaarden

 • ontslagen zijn, maar niet om dringende reden
 • minstens 50 jaar zijn op datum van het ontslag
 • een anciënniteit van minstens 25 jaar in de sector hebben, waarvan 3 jaar ononderbroken vóór het ontslag of in de laatste 3 jaar voor het ontslag 200 gewerkte dagen tellen.

Regeling voor 50-jarigen

Als je ontslagen werd tussen 50 en 55 jaar, krijg je gedurende 460 dagen een opleg van € 5 per werkloosheidsdag (vijfdagenweek). Er is een wachttijd van 19 maanden. De eerste 80 dagen ontvang je wel de eerder vermelde aanvullende toelage bij werkloosheid.

Regeling voor 55-jarigen

Als je ontslagen werd vanaf 55 jaar, krijg je een opleg van € 5 gedurende 850 werkloosheidsdagen. Er is geen wachttijd.

Belangrijke bemerking

Als je vóór de leeftijd van 55 jaar werd afgedankt en tijdens de werkloosheidsperiode 55 jaar wordt, stap je automatisch over van de ene naar de andere regeling en ontvang je de opleg gedurende 850 dagen.

Tewerkstellingspremie

Recht

 • gedurende het vorige jaar minder dan 30 dagen een bestaanszekerheid hebben gekregen
 • in dienst zijn op 31 december van het vorige jaar in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de diamant
 • (brug)gepensioneerden of erfgenamen van overledenen komen eveneens in aanmerking.

Bedrag

Het bedrag is gelijk aan € 12,50 per dag, met een maximum van 375 euro (30 dagen).

De dagen waarvoor een bestaanszekerheid werd betaald, worden in mindering gebracht.

Bijkomende vergoeding en aanvullende vakantietoelage bij SWT

Werknemers die met brugpensioen zijn, ontvangen – bovenop hun aanvullende vergoeding – een bijkomende vergoeding van € 1 per vergoede werkloosheidsdag.

Dit wordt in één keer uitbetaald met de opleg voor de maand november. Wie in de loop van het jaar met pensioen gaat, krijgt de opleg met zijn laatste uitkering.

Een werknemer in brugpensioen ontvangt ook jaarlijks een aanvullende vakantietoelage van € 74,37. Dit wordt uitbetaald door de Rijksverlofkas Diamant.

Pensioenpremie

Eenmalige pensioenpremie

Wie heeft recht op de éénmalige pensioenpremie?

 • wie op rustpensioen gaat
 • de laatste tewerkstelling als arbeider moet in de diamantsector geweest zijn
 • men dient nog effectief 60 dagen in de diamantsector te hebben gewerkt in de laatste 2 jaar vóór de aanvang van het rustpensioen (deze periode van 2 jaar wordt verlengd bij langdurige ziekte/werkloosheid).

Het bedrag van de éénmalige pensioenpremie is 2.478,94 bruto.

Jaarlijkse pensioenpremie

Wie recht heeft op de éénmalige pensioenpremie, ontvangt ook een jaarlijkse pensioenpremie van € 74,37. Deze premie wordt uitbetaald door de Rijksverlofkas Diamant in de loop van november of december.

Publicaties

ABVV Diamant Agenda 2016

Deze agenda van de Algemene Centrale ABVV is een handig en bruikbaar instrument dat gesmaakt wordt op de werkvloer. Je kan er in bijhouden wanneer je werkt, verlof neemt etc, en je vindt er een overzicht van de belangrijkste sectorale regelingen die op jou van toepassing zijn.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Fonds voor de Diamantnijverheid

Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 5 september 2017, 15:30

Er is een akkoord bereikt in de diamantsector. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 19 december 2016, 15:15

In de diamantnijverheid wordt het vakantiegeld in twee schijven uitbetaald. De eerste schijf wordt uitbetaald in de zomer, de tweede schijf in de winter. Lees verder

Gepubliceerd op 13 januari 2016, 9:45

Ook bij het begin van dit nieuwe jaar werd Verkoren Maandag gevierd in de sectoren van de textiel, de confectie, de wasserijen en ook de diamant. Lees verder

Gepubliceerd op 24 november 2015, 13:30

Als je in 2014 in de diamantsector hebt gewerkt, heb je recht op vakantiegeld voor de vierde vakantieweek in 2015. Lees verder

Gepubliceerd op 16 september 2015, 8:30

Vanaf 2016 zijn er voor de gratis hospitalisatieverzekering nieuwe aansluitingsvoorwaarden van kracht voor diamantbewerkers die na die datum op SWT (brugpensioen) of met pensioen gaan. Lees verder

Gepubliceerd op 19 januari 2015, 15:00

Verkoren Maandag is een vaste traditie voor de werknemers uit de textielindustrie, confectie, wasserijen en diamant. De militanten uit de betrokken sectoren komen dan met hun vakbondsbestendigen... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.33
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
  • Woensdag : 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00