U bent hier

PC 109 - Kleding- en confectiebedrijf

De kleding- en confectiesector staat in voor de vervaardiging van kleding en andere geconfectioneerde artikelen (zoals gordijnen en tenten).

Daarnaast is ook een belangrijk deel van de sector actief in de autotoelevering (zetels, tapijten en bekleding voor auto's). De kleding- en confectiesector telde in 2014 13.200 werknemers. Bijna 4 op 5 werknemers zijn vrouwen.

Tite van de paritaire commissie : Kleding- en confectiebedrijf

Arbeidsduur

In de kleding- en confectienijverheid bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis 37u30. Het gaat hier echter om een weekgemiddelde op jaarbasis. In de praktijk wordt in de meeste ondernemingen als volgt gewerkt:

 • ofwel effectief 37u30 per week (b.v. 5 x 7u30)
 • ofwel 40 u, waarbij met inhaalrustdagen het gemiddelde van 37u30 wordt bereikt.

Anciënniteitsdag

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit bereikt in dezelfde onderneming, krijgt per kalenderjaar één dag door de werkgever betaald anciënniteitsverlof. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorend tot dezelfde groep van ondernemingen waarbij de arbeider is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering werd gesloten tussen het Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en Confectienijverheid en een verzekeringsmaatschappij. Deze hospitalisatieverzekering is collectief voor de hele confectiesector, dat betekent dus dat alle arbeiders uit de confectie er gratis recht op hebben.

Ondernemingen die een eigen hospitalisatieverzekering hadden, kunnen opteren om niet tot de sectorpolis toe te treden. In dat geval stort het Fonds hen 0,4% (de bijdrage ter financiering van de sectorpolis) terug. De werknemers uit deze ondernemingen moeten dan wel gedekt zijn door een gelijkwaardige hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op ondernemingsvlak. Meer informatie vind je terug in een brochure op de website van het Sociaal Waarborgfonds: www.swfkleding.be.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Volgend stelsel loopt tot 31 december 2015:

 • SWT 56 jaar na 40 jaar loopbaan.

Volgende stelsels worden verlengd tot 31 december 2016:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17)
 • SWT 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid, 33 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar, 40 jaar loopbaan (vanaf 2016).

Volgend stelsel wordt verlengd tot 31 december 2017:

 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen: 31 jaar (2015), 32 jaar (2016) en 33 jaar (2017) loopbaan.

SWT vanaf 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar (tot 31/12/2015)

Voorwaarden:
 • 56 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • sectoranciënniteit:
  • ofwel 10 jaar arbeid in loondienst in een kleding- of confectiebedrij
  • ofwel een ononderbroken tewerkstelling van 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag in een kleding- of confectiebedrijf.

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 31 jaar in 2015 en 32 jaar in 2016 (vrouwen)
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben
 • 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan (vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Voltijds (conventioneel) SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)

Voorwaarden:
 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017
 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdelingssecretariaat.

Lonen

Vanaf 1/04/2017

Vanaf 1/04/2017

Vanaf 1/10/2016

Vanaf 1/10/2016

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)

Syndicale premie

(Vanaf 1/12/2015)

Functieclassificatie

De nieuwe functieclassificatie werd op 1 december 2014 ingevoerd. Het resultaat is een nieuwe gender neutrale classificatie met 56 referentiefuncties verdeeld over 9 loongroepen, waar ook nieuw afgesproken baremalonen worden aan gekoppeld.

Meer informatie over de functieclassificatie vind je terug in de brochure “Nieuwe functieclassificatie”, die je hierna terugvindt:

Maaltijdcheques

Op hoeveel maaltijdcheques heb je recht?

Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend.

Er zijn twee manieren:

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de “alternatieve” berekeningsmethode (gebaseerd op uren i.p.v. dagen)

De cao bepaalt dat er een keuze kan gemaakt worden tussen beide systemen. Bij de “alternatieve” telling baseert men zich op uren i.p.v. dagen. De “alternatieve” telling bepaalt alleen het aantal maaltijdcheques.

Hoeveel is jouw maaltijdcheque waard ?

Zowel de werkgever als de werknemer betalen elk een stukje van de maaltijdcheque. Je persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheque is vastgesteld op € 1,09. De werkgeversbijdrage is vanaf 1 januari 2016 verhoogd met € 1,00 en bedraagt € 2,71. Je maaltijdcheque heeft dus een waarde van € 3,80.

Arbeiders tewerkgesteld in een onderneming waar reeds maaltijdcheques worden toegekend

In de ondernemingen waar de verhoging op 1 januari 2016 niet of niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, moet voor het resterende saldo een gelijkwaardig voordeel worden toegekend vanaf 1 januari 2016.

Eindejaarspremie (aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld)

Wie heeft recht?

Alle arbeiders die op 30 juni in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf hebben recht op de aanvullende vergoeding. Wie tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar ontslag heeft genomen of ontslagen werd (uitgezonderd wegens dringende reden) heeft eveneens recht. De werknemer moet wel minimum 3 maanden in dienst zijn geweest.

Berekening van het bedrag

Om de vergoeding te berekenen, neem je je loon voor de gewerkte dagen tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar. Tel daarbij je loon van 3,33 dagen per begonnen maand dienst. Als je het ganse jaar (tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni dit jaar) gewerkt hebt, komt dit laatste neer op 40 dagen loon. Bereken van je uitkomst 6,5% en je bekomt het bruto bedrag van de aanvullende vergoeding.

Afhoudingen

Op een gedeelte van de aanvullende vergoeding (23%) wordt RSZ afgehouden. Het volledige bedrag is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (belastingen). Deze hangt af van wat je jaarlijks bruto verdient.

Wie betaalt en wanneer?

De werkgever moet de aanvullende vergoeding ten laatste betalen met de eerste loonsuitkering na 15 augustus van het lopende jaar. Als je ontslagen wordt of zelf ontslag hebt genomen, moet je de aanvullende vergoeding samen met je laatste loonafrekening ontvangen.

Syndicale premie

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

 • op 31 maart van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een kleding- of confectiebedrijf of tewerkgesteld zijn in de sector via een interimkantoor
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • je ontvang elk jaar een syndicale premie.

Je bent werkloos of SWT-er:

 • volledig werkloos zijn geworden na 31 maart vorig jaar en nog steeds werkloos zijn op 31 maart van het lopende jaar
 • tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar in een SWT-stelsel zijn getreden
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • werklozen en SWT-ers ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie

Indien je gepensioneerd bent tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar, heb je nog eenmaal recht op de syndicale premie.

De syndicale premie bedraagt € 135,00. Voor de 2 bijkomende jaren (werklozen en SWT-ers) is het bedrag € 37,18. Alle arbeiders die op 31 maart van het lopende jaar in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf, krijgen hun formulier syndicale premie rechtstreeks thuis gestuurd. Je moet het formulier zo snel mogelijk indienen bij de Algemene Centrale ABVV. De premie wordt vanaf 1 december uitbetaald door het Sociaal Waarborgfonds van de Kleding- en Confectienijverheid (via rekeningnummer). Je moet het aanvraagformulier tijdig indienen bij de Algemene Centrale-ABVV.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 januari 2012 zijn de werkgevers verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid te betalen:

 • € 3 per dag voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar
 • € 2 per dag voor de volgende dagen tijdelijke werkloosheid.

Deze opleg wordt volledig betaald door de werkgever bij elke maandelijkse loonafrekening.

Opleg bij volledige werkloosheid (bijkomende uitkering bestaanszekerheid)

Door de wet op het eenheidsstatuut kan de bijkomende uitkering bestaanszekerheid niet meer toegekend worden aan wie ontslagen wordt na 30 juni 2015.

Wie reeds in het systeem zat vóór 1 juli 2015, kan zijn recht verder uitputten conform de geldende voorwaarden.

Publicaties

Mini-brochure - Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

Mini brochure CAO 2015 - 2016 - PC 109

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

Links

De collectieve arbeidsovereenkomsten

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Opleiding en Advies voor Mode en Confectie

Sociaal Fonds Kleding

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 11:00

Er is een akkoord bereikt voor de kleding en confectie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 29 maart 2017, 15:15

De gemeenschappelijke eisenbundel voor de sector Kleding en Confectie (PC 109) voor een sectorale CAO 2017-2018 Lees verder

Gepubliceerd op 23 december 2016, 9:15

Op 8 en 9 december hielden de delegees uit de confectie hun vakcongres. Ze maakten een syndicale analyse van de voorbije vier jaar en bepaalden de prioriteiten voor de toekomst. Lees verder

Gepubliceerd op 13 januari 2016, 9:45

Ook bij het begin van dit nieuwe jaar werd Verkoren Maandag gevierd in de sectoren van de textiel, de confectie, de wasserijen en ook de diamant. Lees verder

Gepubliceerd op 19 januari 2015, 15:00

Verkoren Maandag is een vaste traditie voor de werknemers uit de textielindustrie, confectie, wasserijen en diamant. De militanten uit de betrokken sectoren komen dan met hun vakbondsbestendigen... Lees verder

Gepubliceerd op 30 oktober 2014, 14:00

Kledingbedrijven doen voor hun confectie beroep op producenten in lageloonlanden, in Azië, maar ook in Latijns Amerika. De overheid trekt hen aan met vrijhandelszones, waar geen belastingen moeten... Lees verder

Gepubliceerd op 30 oktober 2014, 13:30

Er zijn in de sector van de confectie twee heel belangrijke afspraken gemaakt met de werkgevers. Dat werd beklonken in een collectieve arbeidsovereenkomst die op 30 september werd ondertekend. De 8.... Lees verder

Gepubliceerd op 12 februari 2014, 16:00

In Cambodja werd begin dit jaar een vakbondsactie van werknemers uit de kledingindustrie bloedig onderdrukt. Er vielen vijf doden en ettelijke gewonden. Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.33
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
  • Woensdag : 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00