U bent hier

PC 133 - Tabak

De tabakssector wordt onderverdeeld in 3 groepen, namelijk sigaretten, sigaren of cigarillo’s en kerftabak. Sinds het sluiten van de Belga fabriek in Merksem worden in Belgïe geen sigaretten meer gemaakt op industriële schaal. De sigarenindustrie is arbeidsintensief en is als dusdanig de grootste werkgever van de ganse tabakssector.

Waar het aantal ondernemingen dat in België actief is in deze branche in het midden van de jaren negentig nog rond de 40 schommelde, lijkt dat aantal zich vandaag rond de 20 te stabiliseren. Deze daling is het gevolg van fusie- en concentratiebewegingen die de voorbije 10 jaar hebben plaatsgevonden, en die stilaan lijken afgerond te zijn.

Automatisering en delocalisatie zijn de voornaamste factoren die wegen op de tewerkstelling in de tabaksnijverheid. Eind 2010 werkten nog amper 1.805 mensen in de tabaksindustrie, waarvan 1.138 arbeiders. 2 op de 3 arbeiders zijn vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen in deze sector werken deeltijds. 94% van de werknemers werken in Vlaanderen.

Tite van de paritaire commissie : Tabaksbedrijf

Wekelijkse arbeidsduur

In de tabaksectoren zijn we erin geslaagd de maximale wekelijkse arbeidsduur van 38 uur naar beneden te halen. 

In de subsector kerftabak bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 37 uur 30' (op jaarbasis).

En de wekelijkse arbeidsduur in de subsector sigaren is 36 uur 30' (op jaarbasis).

Onze inspanningen voor de ontwikkeling van "quality time" worden beloond: het anciënniteitverlof en het klein verlet worden verbeterd

Anciënniteitverlof

Dagen - Anciënniteitverlof

Anciënniteits- voorwaarde 1/1/2013

Anciënniteits- voorwaarde vanaf 1/1/2014
1 4 tot 8 jaar  4 tot 7 jaar
2 9 tot 13 jaar 8 tot 11 jaar
3 14 tot 17 jaar 12 tot 15 jaar
4 18 tot 21 jaar 16 tot 19 jaar
5 22 tot 25 jaar 20 tot 23 jaar
6  26 tot 29 jaar 24 tot 27 jaar
7 30 tot 33 jaar 28 tot 31 jaar
8 34 tot 37 jaar 32 tot 35 jaar
9 Vanaf 38 jaar Vanaf 36 jaar
 1. Vanaf 1 januari 2013 wordt de anciënniteit die werd opgebouwd tijdens elke vorm van tewerkstelling meegeteld (ook uitzendarbeid) voor zover de onderbreking tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden is.
 2. De anciënniteit opgebouwd voor 1 januari 2013 blijft uiteraard behouden.

Klein verlet

Gebeurtenis Familielid Aantal dagen
Geboorte Kind van de arbeider 10 dagen (3 door de werkgever betaald) te kiezen door de arbeidster tijdens de vier maanden te
rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Bevalling ten huize van de (schoon-) dochter

1 dag
Huwelijk Van de arbeider 3 dagen
Huwelijk kind van de arbeidster of van haar echtgenoot, van een (schoon-) broer, een (schoon-) zuster, (schoon-) ouders, een kleinkind van de arbeidster 1 dag
Adoptie van een kind
 • 6 weken (3 door de werkgever betaald) voor een kind jonger dan 3 jaar
 • 4 weken (3 door de werkgever betaald) voor een kind ouder dan 3 jaar
Overlijden  Echtgenoot, (adoptie-) kind van de arbeidster (of haar echtgenoot), (schoon-)ouders 3 dagen

 Dit zijn de meeste voorkomende redenen voor klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks andere omstandigheden die recht geven op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je gewestelijke secretaris.

SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Alle SWT-stelsels (vroeger brugpensioen genoemd) zijn verlengd. Opgelet: het halftijds brugpensioen op 55 jaar werd door de regering afgeschaft.

SWT Belangrijkste voorwaarden
56 jaar
 • 56 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 40 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever
56 jaar met nachtarbeid
 • 56 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2014
 • 33 jaar loopbaan
 • 20 jaar nachtarbeid
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan voor vrouwen in 2013 en
 • 38 jaar loopbaan vanaf 2014
 • 38 jaar loopbaan voor mannen
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar medische redenen
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever
58 jaar zware beroepen
 • 58 jaar zijn tussen 1/1/2013 en 31/12/2015
 • 35 jaar loopbaan
 • ontslagen worden door de werkgever

Opmerking: bij de berekening van het netto-referteloon wordt de werkgeverstussenkomst bij brugpensioen berekend op basis van het brutoloon van de betrokkene aan 100%.

Bij overgang van alle vormen van tijdskrediet naar voltijds brugpensioen wordt de bijpassing van de werkgever berekend op basis van een voltijdse tewerkstelling.

Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je gewestelijke secretaris.

Dagfunctie

Openstaande vacatures in een dagstelsel zullen steeds intern kenbaar gemaakt worden.

Arbeidsters die:

 • minstens 50 jaar oud zijn,
 • en een anciënniteit van 20 jaar hebben,
 • en in een afwijkend uurrooster werken, 

hebben prioriteit voor dagwerk indien zij zich hiervoor kandidaat stellen en de nodige competenties hebben.

Indien nodig voorziet de werkgever opleiding.

2de pijler / aanvullend pensioen

Sinds 2009 betalen de werkgevers een bijdrage van € 250 voor je aanvullend pensioen.
In 2012 werd de jaarlijkse bijdrage verhoogd naar € 300.
In 2014 verhoogt de werkgeversbijdrage naar € 375.

Tijdskrediet

De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in de stelsels van tijdskrediet. Voor de meest actuele informatie , neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5de vermindering vanaf 50 jaar voor arbeidsters met 28 jaar loopbaan. Tijdskrediet met motief : de arbeidsters hebben recht op 36 maanden in voltijds, halftijds- of 1/5de tijdskrediet.

Gezien de recente wijzigingen in het stelsel tijdskrediet: neem contact op met je syndicale afgevaardigde voor een meer details (bv. tijdskrediet zonder motief).

Uitzendkrachten

De sociale partners doen volgende aanbeveling inzake uitzendarbeid: De sociale partners stellen vast dat uitzendarbeid tot een hogere loonkost leidt voor de ondernemingen en dat het geen werkzekerheid biedt.

Om die redenen doen de sociale partners de aanbeveling tot overleg op regelmatige basis tussen de ondernemingen en hun syndicale delegatie over uitzendarbeid.

De doelstelling van dit overleg is de uitwerking van regels die uitzendarbeid tot een minimum beperken.

Vanaf 2013:

 • worden er geen dagcontracten voor uitzendkrachten toegestaan,
 • anciënniteit word opgebouwd met inbegrip van uitzendarbeid.

Vorming

Iedere arbeidster heeft recht op 1 betaalde vormingsdag per jaar.

De gevolgde uren vorming van de arbeidster worden beschouwd als arbeidstijd, ongeacht het tijdstip waarop de vorming plaatsvindt.

De werkgever betaalt het gewone loon voor de uren effectieve vorming die de arbeidster gevolgd heeft.

De kwaliteit en het aanbod van de vorming worden opgevolgd door het vormingsfonds.

 • 0,30 % van de loonmassa in de sector zal besteed worden aan vorming van arbeidsters. Jaarlijks wordt hierover verslag uitgebracht aan de ondernemingsraad.
 • 0,10 % van de loonmassa wordt door de sector besteed aan de arbeidsters van de risicogroepen.

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2014)

Lonen en ploegenpremies

In 2013-2014 worden de sectorale minimum-brutolonen en de reële brutolonen enkel geïndexeerd.

Op 1 oktober 2013 bedragen de minimum-brutolonen:

Categorie Sigaren Kerf
1 € 12,9555 € 11,9815
2  € 12,9945  € 12,5435
3 € 13,0410 € 12,7230
4 € 13,6270
5 € 13,9530
6 € 14,2055

In de subsector "sigaren" zijn er ook minimum-ploegentoeslagen

 • Voor dagarbeid: + 13,03% van het brutoloon
 • Voor nachtarbeid: + 18,46% van het brutoloon 

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie wordt, met behoud van de bestaande toekennings- en betalingsvoorwaarden, als volgt berekend : 8,33 % van het loon voor de gepresteerde uren met inbegrip van de prestatiegebonden premies en de gelijkgestelde dagen.

Dit zijn de gelijkgestelde dagen:

 • de ziektedagen tot maximaal één jaar (met inbegrip van de dagen afwezigheid wegens pre- en postnataal verlof, zijnde in totaal 15 weken)
 • de wettelijke feestdagen
 • de betaalde dagen kort verzuim
 • de dagen vakbondsvorming
 • de afwezigheid wegens arbeidsongevallen
 • de dagen betaalde vakantie
 • de dagen werkloosheid
 • de inhaalrustdagen voor overuren
 • de dagen educatief verlof

Onder 'loon' wordt verstaan: alle componenten van het loon, met uitzondering van:

 • de maaltijdcheques
 • de groepsverzekeringspremies
 • de premies voor feestelijke aangelegenheden (zoals sinterklaasgeschenk)
 • allerlei premies niet aan RSZ-bijdragen onderhevig of andere niet prestatiegebonden premies
 • de eindejaarspremie die valt in de referteperiode.

Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag

Bij tijdelijke werkloosheid

De bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid is aan de index gekoppeld.

Vanaf Door de werkgever betaald Door het fonds betaald
01/10/2013  € 9,1265 / dag automatisch geïndexeerd € 2,48 / dag (gedurende 75 dagen)

In geval van ontslag

Op 5 juli 2013 heeft de federale regering een nieuwe regeling voor de opzegtermijnen goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeidsters en bedienden.

Deze politieke beslissing moet wel nog in wetgeving omgezet worden. Bovendien zijn er op dit ogenblik nog een aantal onduidelijkheden over die nieuwe regeling.

Daarom dit advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je delegee of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wil nemen.

Ziekteverzekering

In de tabaksector is er een aanvullende vergoeding die volledig ten laste is van de werkgevers.

De arbeidsters ontvangen, bovenop de ziekte-uitkering van de mutua- liteit, 15% van het gedeelte van hun loon dat onder het RIZIV-plafond ligt en 75% van het gedeelte van hun loon boven het RIZIV-plafond.

Het jaarloon = het maandloon X 12

Deze uitkering wordt geheel door de werkgever betaald. Je ontvangt die vanaf de 30ste dag ziekte en dit voor de ganse ziekteperiode tot de pensioenleeftijd (eerder was het tot 60 jaar).

Het enige criterium dat telt voor de betaling is de erkenning van de ziekte door de mutualiteit.

Inkomensbescherming in geval van deflatie

In de tabaksector worden de brutolonen en premies driemaandelijks geïndexeerd.

Wanneer het indexcijfer daalt, worden de lonen voortaan bevroren tot een daling van 0,5%.

Concreet: indien het indexcijfer met 0,4% daalt, wordt je loon niet naar beneden geïndexeerd.

Indien het indexcijfer bijvoorbeeld 0,8% daalt, wordt je loon gedeeltelijk naar beneden geïndexeerd. En dit op de volgende basis : 0,8% min 0,5% => indexatie van 0,3% naar beneden.

Syndicale premie

Elk jaar krijg je van de werkgever een attest voor de betaling van de syndicale premie.

Werp dit niet weg, het is geld waard!

Bezorg het attest aan je vakbond om je syndicale premie te ontvangen. Indien je werkt, bedraagt deze premie € 135.

Het bedrag van de syndicale premie wordt automatisch aangepast tot het maximale bedrag dat vrijgesteld is van RSZ-bijdrage. Bruggepensioneerd hebben voor 2013 en 2014 een syndicale premie van € 30 (betaalbaar in 2014 en 2015).

Woon - werkverkeer

 • In 2014 verhoogt de fietsvergoeding tot € 0,22/km (vanaf de 1ste kilometer). Verder zal de fietsvergoeding automatisch het fiscaal plafond volgen.
 • Openbaar vervoer: terugbetaling aan 100% van de kosten (trein, tram, bus)
 • Voor de andere vervoermiddelen is de tussenkomst van de werkgever vereenvoudigd: 90% voor iedereen en dit op basis van de prijs van de treinkaart.
 • Terugbetaling van 100% van de kosten bij carpooling vanaf 2 werknemers in het voertuig.

Publicaties

Lonen en arbeidsvoowaarden 2017-2018

De zakbrochure 2017 - 2018 voor de sector tabak is beschikbaar.

Links

EFFAT

The European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Union

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Om dit te downloaden volstaat het om naar het nummer van het paritair comité te gaan van de gewenste pagina met de hulp van onderstaande link en klik op zoeken.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 6 juli 2017, 11:00

Er is een akkoord bereikt voor de tabaksector. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 27 juni 2017, 11:30

Hierbij vind je de gezamenlijke eisenbundel voor de tabaksector (PC 133). Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00