U bent hier

PC 110 - Textielverzorging

De sector van de textielverzorging staat in voor het textielonderhoud en kan worden onderverdeeld in vijf subsectoren:

 • Bedrijfskleding: kledij voor arbeiders en bedienden uit de meest diverse sectoren.
 • Gezondheidszorg: kledij voor verplegend personeel en patiënten, chirurgisch linnen en bedlinnen.
 • Horeca: kledij voor hotel- en keukenpersoneel, het platlinnen voor het restaurant, de kamers en de sanitaire voorzieningen.
 • Antistofmatten: katoen- en nylonmatten aan de ingang van bedrijven, winkels of overheidsgebouwen
 • Sanitaire producten: handdoekrollen, automatische zeepautomaten, luchtverfrissers en anders accessoires voor toiletruimtes.

De sector groepeert alle ondernemingen actief in linnenverhuur, wasserij, droogkuis, matten, hygiëne, strijkdiensten (ook met dienstencheques) en wassalons.

De sector stelt ongeveer 11.000 mensen tewerk, waarvan bijna 55% vrouwen zijn.

Tite van de paritaire commissie : Textielverzorging

Anciënniteitsdagen

Er bestaat een systeem van anciënniteitsverlof. Het stelsel omvat:

 • 15 jaar anciënniteit in de sector: 1 extra dag verlof per kalenderjaar
 • 25 jaar anciënniteit in de sector: 2 extra dagen verlof per kalenderjaar
 • 30 jaar anciënniteit in de sector: 3 extra dagen verlof per kalenderjaar

De bijkomende dagen vakantie moeten door de werkgever betaald worden.

Periodes van uitzendarbeid voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, worden in rekening genomen voor het berekenen van de anciënniteit.

Arbeidstijd

In de textielverzorgingssector wordt er voor de maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met minder dan 50 werknemers en ondernemingen van 50 en meer werknemers:

 • bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers: 38 uren
 • bij ondernemingen van 50 en meer werknemers: 37,5 uren

De wekelijkse arbeidsduur moet over de eerste vijf werkdagen van de week verdeeld worden.

Werknemers van de onderhouds- en leveringsdiensten, aangestelden bij de ontvangst en de verpakking van ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strijken vallen buiten deze regeling.

Tijdens de weken waar een betaalde feestdag in voorkomt, en de week die daaraan voorafgaat, kunnen de werknemers ook tewerkgesteld worden op een normaal voorziene rustdag. In dat geval mag de arbeidsduur de vier uren niet overschrijden en moet het werk uiterlijk om twaalf uur eindigen.

Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

In de periode 2017-2018, kan je in de sector textielverzorging gebruik maken van de volgende regelingen:

➭ SWT 62 jaar mits loopbaan van 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen)
➭ SWT 60 jaar: tot 31/12/2017 kan men in de sector ook toetreden tot de SWT 60 jaar mits een loopbaan van:

 • voor mannen: 40 jaar
 • voor de vrouwen een loopbaan van 31 jaar (in 2015), van 32 jaar (in 2016) en van 33 jaar (in 2017)

➭ SWT 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) na 40 jaar loopbaan
➭ SWT 58 jaar( in 2017) of 59 jaar (in 2018) bij nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden).

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best zo snel mogelijk bij je afdelingssecretariaat.


Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

Vanaf 1 januari 2015 kunnen enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn nog genieten van een onderbrekingsuitkering in het kader van een landingsbaan (halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Indien men echter is tewerkgesteld in een onderneming erkend als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, of indien men een loopbaan heeft van 35 jaar als loontrekkende, of indien men gedurende een welbepaalde periode is tewerkgesteld in een zwaar beroep of tijdens de nacht, dan kan men dit onder bepaalde voorwaarden al doen vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Klein verlet

In principe moet je je werkgever vooraf verwittigen. Indien dit niet kan, doe het dan zo vlug mogelijk. De werkgever is verplicht deze afwezigheden toe te staan en moet het normale loon betalen.

De meest courante gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, zijn:

Huwelijk van de werknemer. Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daarop volgende week.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Dag van het huwelijk.
Geboorte
De geboorte van een kind van de werknemer. De werknemer heeft recht op tien dagen. Voor drie dagen ontvangt hij het normale loon van zijn werkgever en voor de resterende 7 dagen een uitkering van de mutualiteit.
Overlijden
Overlijden van de echtgenoot of van de echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, de grootmoeder, een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind

die bij de werknemer inwoont ➪

die niet bij de werknemer inwoont ➪

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis

De dag van de begrafenis.

Feest vrijzinnige jeugd/communiefeest
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of volgend onmiddellijk op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet, voor zover er effectief loonverlies is. Gebeurtenissen die zich voordoen op een dag waarop de deeltijdse werknemer normaal niet werkt, geven dus geen recht op klein verlet.

Opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wetgeving voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Maar eenvoudig is de nieuwe regelgeving niet.

Vandaar ons advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wilt nemen.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2014

Bij een ontslag vanaf 1 januari 2014, bestaat de opzegtermijn uit twee delen.

DEEL 1 wordt berekend op basis van de oude regeling die in de sector van de textielverzorging van kracht was op 31 december 2013 en van de anciënniteit die op die datum was verworven:

AANWERVINGEN VÓÓR 1/1/2012
Volgende opzegtermijnen zijn van toepassing indien de werkgever ontslaat:

 • 28 dagen: minder dan 6 maand anciënniteit
 • 35 dagen: tussen de 6 maand en minder dan 5 jaar anciënniteit
 • 42 dagen: tussen 5 en minder dan 10 jaar anciënniteit
 • 56 dagen: tussen 10 en minder dan 15 jaar anciënniteit
 • 84 dagen: tussen 15 en minder dan 20 jaar anciënniteit
 • 112 dagen: 20 jaar of meer anciënniteit.

Volgende opzegtermijnen zijn van toepassing indien de werknemer ontslag neemt:

 • 14 dagen: minder dan 6 maand anciënniteit
 • 14 dagen: tussen de 6 maand en minder dan 5 jaar anciënniteit
 • 14 dagen: tussen 5 en minder dan 10 jaar anciënniteit
 • 14 dagen: tussen 10 en minder dan 15 jaar anciënniteit
 • 14 dagen: tussen 15 en minder dan 20 jaar anciënniteit
 • 28 dagen: 20 jaar of meer anciënniteit.

Opgelet: bij minder dan 6 maanden anciënniteit kan het arbeidsreglement verkorte opzegtermijnen voorzien. Dit moet dus gecontroleerd worden.

AANWERVINGEN NA 1/1/2012

Voor wie na 1 januari 2012 werd aangeworven moeten, enkel wanneer het ontslag uitgaat van werkgever, volgende opzegtermijnen worden in rekening gebracht voor de anciënniteit die werd verworven tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013:

 • 28 dagen: minder den zes maanden anciënniteit
 • 40 dagen: tussen de 6 maand en minder dan 5 jaar anciënniteit.

Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, blijven dezelfde opzegtermijnen van kracht als bij de aanwervingen vóór 1/1/2012.

DEEL 2 wordt berekend op basis van de nieuwe regeling die sedert 1 januari 2014 van kracht is en de anciënniteit die is verworven vanaf 1 januari 2014 tot en met de datum van het ontslag.

Anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot de datum van ontslag Na te leven opzegtermijn (bij ontslag door de werkgever)
< 3 maanden 2 weken
≥3 maanden tot <6 maanden 4 weken
≥6 maanden tot <9 maanden 6 weken
≥9 maanden tot <12 maanden 7 weken
≥12 maanden tot <15 maanden 8 weken
≥15 maanden tot <18 maanden 9 weken
≥18 maanden tot <21 maanden 10 weken
≥21 maanden tot <24 maanden 11 weken
≥2 jaar tot <3 jaar 12 weken
≥3 jaar tot <4 jaar 13 weken
≥4 jaar tot <5 jaar 15 weken
Vanaf 5 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn verder opgebouwd met drie weken per begonnen jaar anciënniteit.
Vanaf 20 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn verder opgebouwd met twee weken per begonnen jaar anciënniteit.
Vanaf 21 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn verder opgebouwd met één week per begonnen jaar anciënniteit.
Bij opzegging door de werkgever met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), kan de opzeggingstermijn enkel worden verkort tot minimaal 26 weken als de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Indien de werknemer zelf zijn ontslag indient, zijn volgende opzegtermijnen van kracht:

Anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot de datum van ontslag Na te leven opzegtermijn (indien de werknemer zelf ontslag neemt)
< 3 maanden 1 week
≥3 maanden tot <6 maanden 2 weken
≥6 maanden tot <12 maanden 3 weken
≥12 maanden tot <18 maanden 4 weken
≥18 maanden tot <24 maanden 5 weken
≥2 jaar tot <4 jaar 6 weken
≥4 jaar tot <5 jaar 7 weken
≥5 jaar tot <6 jaar 9 weken
≥6 jaar tot <7 jaar 10 weken
≥7 jaar tot <8 jaar 12 weken
Vanaf 8 jaar en meer 13 weken

 Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst pas ingaat vanaf 1 januari 2014, dient voor de opzegtermijn uiteraard enkel deel 2 te worden berekend.

Tewerkstellingsverbintenissen

In principe mag niet afgedankt worden wegens gebrek aan werk om economische redenen. De werkgever moet nagaan of er kan overgeschakeld worden op gedeeltelijke arbeid (tijdelijke werkloosheid) die gelijkwaardig moet verdeeld worden over alle werknemers.

In geval van individueel ontslag, met uitzondering van een ontslag om dringende reden, moet de werkgever een bepaalde procedure respecteren. Doet hij dit niet, dan kan de betrokken werknemer via zijn vakbond vragen om een schadeloosstelling. Meestal wordt geprobeerd om tot een minnelijke schikking te komen.

Tijdskrediet

Een werknemer in de sector van de textielverzorging heeft recht op een voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet gedurende maximum 51 maanden indien één van volgende motieven kan worden ingeroepen:

 • zorg voor zijn/haar kind jonger dan 8 jaar
 • zorg voor zijn/haar gehandicapte kind jonger dan 21 jaar
 • palliatieve zorg voor personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal zijn;
 • zorg of bijstand voor een zwaar ziek gezins- of familielid
 • bijstand of zorg voor zijn/haar zwaar ziek minderjarig kind of voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin.

Indien het motief van een erkende opleiding wordt ingeroepen, dan wordt het recht op tijdskrediet beperkt tot 36 maanden.

Belangrijk is ook te weten dat de 51 maanden tijdskrediet met motief niet proportioneel opgenomen kunnen worden. De opname van 1 jaar tijdskrediet met motief in de 1/5de-vorm, bijvoorbeeld, telt mee voor 12 maanden op het maximum van 51 maanden.

Uitzendarbeid

Indien een uitzendarbeider over een periode van één jaar meer dan 115 werkdagen presteert in het bedrijf, wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Deze regel is niet van toepassing in geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer door een interim-arbeider.

Werkkledij / beschermkledij

De werkgever is verplicht om kosteloos werkkledij en/of beschermkledij ter beschikking te stellen van zijn werknemers.

Hij dient eveneens in te staan voor het onderhoud ervan.

Lonen

Vanaf 1/01/2018

Vanaf 1/10/2017

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2018)

Maaltijdcheques

In de sector textielverzorging werden de maaltijdcheques ingevoerd op 1 oktober 2008. Het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt, is afhankelijk van de manier waarop ze worden berekend.

Er zijn 2 manieren:

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de "alternatieve" berekeningsmethode (gebaseerd op uren in plaats van dagen).

Voor de deeltijdse arbeiders moet de "alternatieve" telling verplicht worden toegepast. Zowel de werkgever als de werknemer betalen elk een stukje van de maaltijdcheque.

Waarde van de maaltijdcheque:

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2016 € 3,91 € 1,09 € 5

Eindejaarspremie

Wie heeft recht op deze vergoeding?

 • In dienst zijn op 30 november van het huidig jaar OF
 • ontslagen zijn (uitgezonderd wegens dringende reden) tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata) OF
 • zelf ontslag hebben genomen tussen 1 december van het vorig jaar en 30 november van het huidig jaar (berekening gebeurt pro rata).

Bedrag van de eindejaarspremie

Aangezien de uurlonen onderhevig zijn aan indexaanpassingen en cao-verhogingen, vind je hieronder de bedragen die van toepassing zijn voor de eindejaarspremie 2017.

Bedrag (bedrijf met minder dan 50 werknemers en/of arbeidsstelsel 38 u/week):

 • € 0,8705 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 december 2016 tot 31 december 2016.
 • € 0,8802 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 januari 2017 tot 30 november 2017.

Bedrag (bedrijf met meer dan 50 werknemers en/of arbeidstelsel 37,5 u/week):

 • € 0,9368 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 december 2016 tot 31 december 2016.
 • € 0,9473 per werkelijk gepresteerd uur in de periode van 1 januari 2017 tot 30 november 2017.

Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie wordt rechtstreeks door de werkgever betaald. Dit moet ten laatste op 15 december gebeuren.

Wie in de loop van het refertejaar zelf ontslag neemt of ontslagen wordt in een onderneming, moet de eindejaarspremie, op basis van het aantal gewerkte uren, uitbetaald krijgen op het moment van de eindafrekening van het loon.

Syndicale premie (Sociale toelage)

Wie heeft recht op de syndicale premie?

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

 • op 30 juni van het huidig jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een onderneming uit de textielverzorging
 • lid zijn van de Algemene Centrale ABVV en in regel zijn met de bijdragen.

Je bent werkloos of (brug)gepensioneerd:

 • werkloos zijn geworden of op (brug)pensioen zijn gegaan na 1 juli vorig jaar en nog steeds werkloos zijn op 30 juni van het lopende jaar
 • lid zijn van de Algemene Centrale ABVV en in regel zijn met de bijdragen.

Hoe lang ontvang je de syndicale premie?

 • Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst: zolang je gesyndikeerd blijft, wordt jaarlijks een syndicale premie toegekend. Je krijgt het aanvraagformulier syndicale premie rechtstreeks thuisgestuurd door het Gemeenschappelijk Fonds voor de Textielverzorging.
 • Je bent werkloos of (brug)gepensioneerd: je behoudt gedurende 1 bijkomend jaar je recht op een syndicale premie. Je krijgt geen aanvraagformulier thuisgestuurd. De Algemene Centrale ABVV staat in voor de indiening van de nodige formulieren.

Bedrag van de syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 145. Er worden geen rechtstreekse afhoudingen verricht. De syndicale premie dient wel aangegeven te worden op je belastingformulier. De premie wordt vanaf 15 oktober betaald door het Gemeenschappelijk Fonds voor de Textielverzorging.

Hoe aanvragen?

Vanaf eind september stuurt het Gemeenschappelijk Fonds voor de Textielverzorging een aanvraagformulier syndicale premie rechtstreeks naar de arbeiders die in dienst zijn op 30 juni. Je moet het zo vlug mogelijk overmaken aan de Algemene Centrale ABVV, die ervoor zorgt dat je attest zo snel mogelijk wordt ingediend bij het Gemeenschappelijk Fonds voor de Textielverzorging.

De werkloze of op (brug)pensioen gestelde arbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2012 heb je recht op een supplement van 2 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Dit supplement dient elke maand betaald te worden door jouw werkgever, samen met je loon.

Ploegenpremies

Bij opeenvolgende wisselende ploegen, wordt een ploegenpremie van 10 % toegekend. Deze premie bedraagt 25% voor de uren gepresteerd in nachtploeg (van 22u tot 6u).

Bij opeenvolgende vaste ploegen, wordt een ploegenpremie van 10 % toegekend voor de uren gepresteerd tussen 20u en 22u en van 25% voor de uren gepresteerd tussen 22u en 6u.

Bij specifieke arbeidstijden (anders dan in opeenvolgende wisselende of vaste ploegen) wordt voor de uren gepresteerd tussen 20u en 6u een premie toegekend van 10% op het uurloon.

Kostenvergoeding voor chauffeurs

De chauffeurs van een vrachtwagen met een laadvermogen van minstens 5 ton hebben recht op een forfaitaire kostenvergoeding voor baankosten. Dit is € 4,9579 per effectief gewerkte dag.

Publicaties

Mini brochure 2015 - 2016 | PC 110

De zakbrochure 2015 - 2016 voor de sector textielverzorging is beschikbaar.

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

Opleidingscentrum van het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging

Site van TFTC, het opleidingscentrum van het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging.

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 26 april 2018, 10:45

Het is 24 april 2013 en de instorting van Rana Plaza, waarbij 1138 mensen om het leven komen, brengt over de hele wereld een schokgolf teweeg. Lees verder

Gepubliceerd op 6 juli 2017, 11:30

Er is een akkoord bereikt in de textielverzorging. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen. Lees verder

Gepubliceerd op 4 november 2016, 11:15

Al kent de sector terug een groei, de arbeiders plukken er de vruchten niet van. De werkgelegenheid daalt, de werkdruk stijgt en de lonen volgen niet, constateerden de delegees tijdens hun vakcongres... Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00