U bent hier

PSC 120.02 - Vlasbereiding

De vlasbereiding is een activiteit die aan de verwerking in de textiel voorafgaat. Na de oogst van het vlas wordt de plant verder bewerkt tot vlasvezel en andere bijproducten.

Tite van de paritaire commissie : Vlasbereiding

Arbeidsduur

In de vlassector is de arbeidsduur in verschillende stappen teruggebracht van 40 uur tot 37u50. Dat is echter een weekgemiddelde op jaarbasis. Per week wordt meestal nog altijd 40 uur effectief gewerkt. Dat moet onder meer zorgen voor een maximaal gebruik van het machinepark. Een systeem van supplementaire vakantiedagen zorgt voor het gemiddelde.

Klein verlet: specifieke regelingen in de vlasbereiding

In geval van overlijden van een partner of een kind (van de partner) heeft de werknemer recht op 5 dagen klein verlet.

Anciënniteitsdag(en)

Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een dag bezoldigde afwezigheid toegekend in de loop van elk kalenderjaar. Wie 25 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in dezelfde onderneming, heeft recht op een bijkomende verlofdag (= tweede dag).

Bij ontslag na sluiting, faling of reorganisatie, blijft de anciënniteit behouden indien de werknemer binnen de 6 maanden (182 kalenderdagen) in dienst gaat bij een nieuwe (vlas)werkgever.

Sectoraal aanvullend pensioenstelsel

In de sector van de vlasbereiding bestaat er een sectoraal pensioenstelsel sinds 1999.

Volgende waarborgen worden voorzien:

 • een uitkering bij leven op de einddatum van de polis (dit is de wettelijke pensioendatum)
 • een uitkering in geval van overlijden ten behoeve van de begunstigden.

De totale bijdrage is vastgesteld op 0,60% van het loon. 0,57% wordt gebruikt voor de opbouw van het aanvullend pensioen en 0,03% voor solidariteitsprestaties.

Tijdskrediet en landingsbanen

Tijdskrediet zonder motief

Vanaf 1 januari 2015 wordt het recht op tijdskrediet zonder motief toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen. Dat betekent dat je recht hebt op een tijdskrediet van 12 maanden voltijds, 24 maanden halftijds of 60 maanden 1/5de tijdskrediet, maar dat je geen uitkering meer krijgt en dat die periode niet meetelt voor de berekening van je pensioen.

Tijdskrediet met motief

Het recht op uitkeringen in het kader van een tijdskrediet met motief kan worden bekomen gedurende 36 maanden, voltijds, halftijds of 1/5de:

 • om een erkende opleiding te volgen
 • om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar
 • om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
 • om palliatieve zorgen te verstrekken

Het recht op uitkeringen in het kader van een tijdskrediet met motief kan worden bekomen gedurende 48 maanden, voltijds, halftijds of 1/5de:

 • om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
 • om medische bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid.

Landingsbanen

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

 • Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
 • Vanaf 55 jaar (halftijds of 1/5de tijdskrediet):

→ mits een loopbaan van 35 jaar
of indien je:
→ ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
→ ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt.

Indien je overweegt om tijdskrediet aan te vragen, contacteer je best vooraf je afdelingssecretariaat.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In de sector van de vlasbereiding kan je gebruik maken van volgende stelsels:

Tot 31 december 2015:
 • SWT 56 jaar na 40 jaar loopbaan
Tot 31 december 2016:
 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17)
 • SWT 58 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid, 33 jaar loopbaan
 • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen
 • SWT 58 jaar, 40 jaar loopbaan (vanaf 2016).
Tot 31 december 2017:
 • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen: 31 jaar (2015), 32 jaar (2016) en 33 jaar (2017) loopbaan.

SWT vanaf 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar (tot 31/12/2015)

Voorwaarden:
 • 56 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • conventionele anciënniteit:
  • ofwel 15 jaar loondienst in de sectoren vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie;
  • ofwel 5 jaar loondienst in de vlasbereiding en/of textiel, breigoed, kleding en confectie tijdens de laatste 10 jaren waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaren.

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 31 jaar in 2015 en 32 jaar in 2016 (vrouwen)
 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar – zware beroepen (tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:

→ werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
→ nachtarbeid

 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (verlenging tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

→ ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
→ ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren. 

 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (verlenging tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 • een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid

of

 • een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

SWT vanaf 58 jaar met 40 jaar loopbaan (vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016)

Voorwaarden:
 • 58 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Voltijds (conventioneel) SWT vanaf 60 jaar (verlenging tot 31/12/2017)

Voorwaarden:
 • 60 jaar of ouder zijn
 • een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017
 • een conventionele anciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 56 jaar - lange loopbaan 40 jaar.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdelingssecretariaat.

Lonen

Vanaf 1/04/2017

Vanaf 1/10/2016

Supplementaire vakantiedagen

Het maximum aantal bedraagt 7. De berekening is als volgt:

Arbeidsdagen 2015
(5-dagenweek)
Supplementaire vakantiedagen 2016
(5-dagenweek)
242 dagen en meer 7
Van 205 tot 241 dagen 6
Van 168 tot 204 dagen 5
Van 130 tot 167 dagen 4
Van 93 tot 129 dagen 3
Van 56 tot 92 dagen 2
Van 19 tot 55 dagen 1
Minder dan 19 dagen 0

Het bedrag van de supplementaire vakantiedagen is gelijk aan 3,5% van het brutoloon van het voorgaande jaar (aan 100%). Verder is de regeling identiek aan die in de textielsector.

Vervoerskosten

Trein

De werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart. De tussenkomst geldt vanaf de 1ste km.

Tram, metro of bus

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

 • de prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein
 • de prijs is een eenheidsprijs: 71,80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 30,00 per maand.

De minimumafstand is 5 km.

Eigen vervoer

Tussenkomst per gewerkte dag. Het bedrag is, per gewerkte dag, gelijk aan 64,90% van het bedrag van de maandtreinkaart, gedeeld door 21,66. De minimumafstand is 5 km.

Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever, met vermelding van het aantal km in enkele richting.

Maaltijdcheques

De waarde van je maaltijdcheque bedraagt:

Patronaal aandeel Persoonlijk aandeel Totale waarde
Vanaf 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2015 € 5,00 € 1,12 € 6,12
Vanaf 01/01/2016 € 6,00 € 1,12 € 7,12

Op maaltijdcheques zijn er geen afhoudingen inzake belastingen en RSZ, als aan de volgende voorwaarden is voldaan (wat het geval is in de vlassector):

 • één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag
 • de maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd
 • er moet een tussenkomst zijn van de werkgever.
 • ook de werknemer moet een bijdrage leveren van € 1,12

Eindejaarspremie (aanvullende vakantievergoeding)

Wie heeft recht?

Alle arbeiders die tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar in een firma uit de vlasbereiding werkten. Gelijkgestelde dagen (ziekte, arbeidsongeval) komen ook in aanmerking.

Berekening en bedrag

De eindejaarspremie bedraagt 8,5% van het loon dat tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het huidig jaar werd verdiend. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt een fictief dagloon van € 24,79 bij je verdiend loon geteld. De maximumduur voor de toekenning van deze gelijkstelling is beperkt tot de eerste 12 maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt en wanneer?

De werkgever moet de premie uitbetalen tussen 20 december en 31 december. Op dit bedrag is er een inhouding voor de RSZ (13,07%) en belastingen. Wanneer je brutovergoeding lager is dan € 1.300 is dit een bedrijfsvoorheffing van 17,16%. Indien ze hoger is, is dit 23,22%.

Als je werkgever de eindejaarspremie niet op tijd betaalt, raden wij je aan om met de Algemene Centrale-ABVV contact op te nemen. Wij zullen dan het nodige doen.

Syndicale premie (sociale toelage)

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:
 • op 30 juni van het refertejaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een bedrijf van de vlasbereiding of tewerkgesteld zijn via een interimkantoor. Voor schoolverlaters wordt deze datum verschoven naar 30 september
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen
 • je ontvangt elk jaar een syndicale premie
Je bent werkloos, SWT-er, gepensioneerd of langdurig ziek:
 • je moet ontslagen zijn door de werkgever, maar niet om dringende redenen, of ontslag hebben gekregen of gegeven om medische redenen
 • lid zijn van de Algemene Centrale-ABVV en in regel zijn met de bijdragen.
 • je behoud gedurende 6 jaren het recht op een syndicale premie. De voorwaarde is dat je gedurende deze periode gesyndikeerd blijft

De syndicale premie bedraagt € 135. Er worden geen rechtstreekse afhoudingen verricht. De syndicale premie moet wel aangegeven worden op het belastingformulier. De premie wordt vóór eind december uitbetaald door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Vlasbereiding. Je moet het aanvraagformulier tijdig overmaken aan de Algemene Centrale-ABVV. Die zorgt ervoor dat je vóór eind december je syndicale premie ontvangt. De werkloze, de SWT-er, de gepensioneerde of langdurig zieke vlasarbeider ontvangt zelf geen aanvraagformulier. De Algemene Centrale-ABVV staat in voor de indiening van deze aanvragen.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid (aanvullende sociale toelage)

Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een vlasbedrijf en die de voorwaarden, zoals bepaald in de statuten van het Fonds, vervullen.

De aanvullende toelage bedraagt 5,14 euro (zesdagenweek) per dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen, technische redenen of ingevolge brand.

De opleg wordt door het Fonds uitbetaald vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid gedurende maximum 80 dagen die vallen tijdens de referteperiode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het huidig jaar. Er wordt een inhouding (belastingen) verricht van 26,75%. De aanvraag en uitbetaling gebeuren samen met de syndicale premie.

Vanaf 1 januari 2012 betalen de werkgevers per dag tijdelijke werkloosheid een opleg van € 2,00 per dag (regime 5-dagenweek) of € 1,67 per dag (regime 6-dagenweek) rechtstreeks aan de werknemer. Vanaf 1 juli 2015 werd dit bedrag verhoogd met € 0,70 (regime 5-dagenweek) of € 0,58 (regime 6-dagenweek). Deze opleg wordt maandelijks samen met het loon betaald en komt dus bovenop de opleg bij tijdelijke werkloosheid die door het Fonds wordt betaald.

Opleg bij volledige werkloosheid (sociale begeleiding)

Door de wet op het eenheidsstatuut van 26 december 2013 kan de sociale begeleiding niet meer toegekend worden aan wie ontslagen wordt na 30 juni 2015.

Wie reeds in het systeem zat vóór 1 juli 2015, kan zijn recht verder uitputten conform de geldende voorwaarden.

Wie ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag, sluiting van een onderneming of sluiting van een afdeling van een onderneming die uiterlijk op 30 juni 2015 werd aangekondigd, kan nog aanspraak maken op de sociale begeleiding.

Publicaties

Agenda 2013 - 2014

Links

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 26 juni 2017, 10:45

Er is een akkoord bereikt voor de vlasbereiding. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen Lees verder

Gepubliceerd op 28 oktober 2015, 9:15

De crisis van 2008-2009 sloeg hard toe in de textielsector. 1 werknemer op 5 verloor zijn job. Maar dit jaar klaarde de hemel eindelijk op. Lees verder

Gepubliceerd op 9 juni 2015, 13:15

Meer dan twee jaar na de instorting van het Rana Plaza complex kunnen de slachtoffers en hun familieleden eindelijk vergoed worden. Lees verder

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 15:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Lichtstoetstraat, 4
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.63
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30
Fax : 053/78.48.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.33
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
  • Woensdag : 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00