Juni

Ecocheques (bedienden)

Indien je bediende bent uit PC 200 krijg je in juni ecocheques voor een bedrag van € 250. Het bedrag wordt berekend in functie van je werkdagen tijdens de referteperiode van juni 2022  tot mei 2023.

Indien je deeltijds tewerkgesteld bent  heb je eveneens recht op ecocheques. Het bedrag varieert dan  naargelang van je tewerkstellingsregime : € 250 als je 4/5de werkt, € 200 als je 3/5de werkt, € 150 als je halftijds werkt en € 100 als je minder dan halftijds werkt.

 

  • de toekenning van de ecocheques kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel;
  • de omzetting moet gebeuren uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald;
  • in nieuwe ondernemingen moet de omzetting gebeuren uiterlijk op 31 mei van het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald;
  • in de ondernemingen met een syndicale afvaardiging van de bedienden gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging;
  • in de ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaande informatie door de werkgever aan de bedienden.

Als je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je eveneens recht op de ecocheques evenredig met je prestaties tijdens de referteperiode.

Syndicale premie (arbeiders)

Een syndicale premie is een sociaal voordeel dat jaarlijks toegekend kan worden  aan de werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond ter compensatie van de bijdragen die zij betalen. Je bent lid van onze vakbond, in de bouwsector bestaat er een syndicale premie voor arbeiders, je hebt er dus recht op.

Sinds 2022 is de betaling van deze premie gedigitaliseerd, hij wordt automatisch op je rekening gestort. Als je rekeningnummer wijzigt, breng je delegee of afdeling hiervan op de hoogte.

Het bedrag van de syndicale premie is gebaseerd op het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde dagen. De betaling wordt in juni uitgevoerd en wordt als volgt berekend: 0,6652 €/dag – max. 145 € netto per jaar.

Referteperiode : van 1 april van het voorgaande jaar tot 31 maart van het lopende jaar.

Vakantiegeld invaliden (arbeiders )

Na het eerste jaar ongeschiktheid waarvoor je de aanvullende vergoeding langdurige ziekte ontvangt, heb je als invalide arbeider (ten minste 66% invaliditeit) recht op het jaarlijks vakantiegeld invaliden tot het einde van je ongeschiktheid. Het doel van deze uitkering is om het verlies aan vakantiegeld als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid te compenseren.

Indien je volledig werkloos bent bij het begin van zijn arbeidsongeschiktheid (vóór je invaliditeit) kan je onder bepaalde voorwaarden ook dit vakantiegeld ontvangen.

Bedrag: € 575 bruto/jaar. Fiscale voorheffing van 17%.

Betaling: Het vakantiegeld wordt uitbetaald in juni en heeft betrekking op de invaliditeit van het voorgaand kalenderjaar.

OPGELET: Je moet deze vergoeding aanvragen via je vakbond. De aanvraag moet de nodige bewijsstukken bevatten (eens je de aanvraag gedaan hebt, zal Constructiv je jaarlijks een formulier doorsturen).