Eindejaarspremie

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Alle werknemers van de sector hebben recht op een eindejaarspremie. De enige voorwaarde is dat je minstens 32 dagen of gelijkgestelde dagen (ziekte, cursusdagen,…) gewerkt hebt in de periode die begint op 1 juli van het vorige jaar en eindigt op 30 juni van het huidige jaar. Dat noemen we de referteperiode.

Welk bedrag?

Sinds 2009 ontvangen de werknemers van de sector een eindejaarspremie die 9% bedraagt van het verdiende brutoloon in de periode van 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar. Dat komt dus eigenlijk overeen met het loon van een volledige maand.

Als het bedrag lager is dan €25, dan volgt er geen betaling.

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?

Begin december ontvang je een formulier van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit document bevat informatie over het brutosalaris tijdens de referteperiode (1 juli tot 30 juni), de gewerkte dagen, de gelijkgestelde dagen, de bruto eindejaarspremie, fiscale en sociale inhoudingen, het nettobedrag van de premie, het rekeningnummer waarop de premie gestort moet worden enzovoort.

Het attest eindejaarspremie dien je zo snel mogelijk in te leveren bij een van de gewestelijke kantoren of op een van onze zitdagen. De Algemene Centrale staat in voor een snelle en correcte betaling van je premie.