U bent hier

PC 317 - Bewaking

De bewakingssector is een groeiende sector, met een grote vertegenwoordiging van mannen en arbeiders en een grote diversiteit aan taken. Het ABVV (de Algemene Centrale-ABVV en de BBTK) is de grootste vakbond in de sector. De grote ondernemingen (G4S, Securitas en Seris) stellen 95% van de werknemers in de sector tewerk. Gezien het specifiek karakter van het beroep van bewakingsagent en de noodzaak om duidelijke grenzen af te bakenen met de taken van de politie, bestaat er een strikte wetgeving rond bewakingsactiviteiten.

Tite van de paritaire commissie : Bewakings- en/of toezichtsdiensten

Bewakingsactiviteiten

In de bewakingssector verschillen de taken aanzienlijk naargelang het type klant waarbij de werknemer tewerkgesteld is (publieke instellingen, supermarkten, fabrieken, privépersonen, banken, luchthavens,…) of naargelang de groep van werknemers waartoe ze behoren.

In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen 8 bewakingsactiviteiten:

 1. Bewaking van goederen
 2. Bescherming van personen 
 3. Waardetransport
 4. Beheer van alarmcentrales 
 5. Toezicht op en controle van personen 
 6. Vaststelling van de toestand van goederen op het openbaar domein
 7. Begeleiding van groepen van personen
 8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

Arbeidsduur arbeiders

Alle info over contractuel uren 2017

Wekelijkse arbeidsduur

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld op 37 uren (gemiddeld over 1 jaar)

Waardentransport

Grenzen : 

 • per dag: maximum 11 uren effectieve prestaties
 • een 1/2 uur betaalde rust per 4 uren effectieve prestaties

Overloon :

 • na 9 uren effectieve prestaties per dag
 • na 42 uren per week

Statische bewaking

Grenzen:

 • Per dag:
  • maximum 12 uur
  • een rustperiode van 12 uur wordt toegekend tussen twee volledige arbeidsprestaties
 • Per week:
  • maximum ononderbroken prestatieperiode mag niet meer bedragen dan 6 opeenvolgende dagen of 48 uren.
  • een minimale rustperiode van 36 uren moet gerespecteerd worden na een prestatieperiode van 48 uren of 6 ononder- broken dagen; een minimale rustperiode van 48 uur moet worden gerespecteerd, na een prestatieperiode van 48 uren verspreid over 6 ononderbroken dagen.
 • Per maand:
  • er wordt een minimummaandloon gewaarborgd dat gelijk is aan het aantal contractuele dagen en uren voor iedere maand (vastgelegd bij CAO - zie tabel contractuele uren)
  • de planning kan schommelen tussen het contractueel aantal uren min 15 enerzijds en 175 uur anderzijds (als het aantal contractuele uren hoger is dan 160, kan het minimum op 145 gebracht worden)
  • prestaties boven de 175 uur zijn enkel mogelijk op vrijwillige basis - men kan echter (jaarlijks gemiddeld per maand) niet meer dan 180 uren presteren.
  • de uren gepresteerd boven de 180 uur worden beschouwd als overuren.
 • Per jaar : max. 1924 uren

Overloon – Recuperatie :

 • Per dag: boven de 12 uren: 50 % overloon
 • Per week: boven de 48 uur : 50% overloon
 • Per maand: meer dan 180 uur: 100 % recuperatie + 50% overloon
 • Per jaar: meer dan 1924 uur: 50% overloon + 100% recuperatie voor de uren die nog niet werden betaald op het einde van de referteperiode (1 januari tot 31 december).

De overlonen op dag en weekbasis  zijn cumuleerbaar. Deze regel geldt niet voor de cumul van de week-, de maand- en de jaargrens.

Het positieve saldo (de uren boven de 180 uren per maand) mag tijdens de referteperiode op geen enkel ogenblik groter zijn dan 65 uren. Zodra deze grens is bereikt, moet er inhaalrust zijn. Bij overname van een werf moeten de positieve uren en overuren uitbetaald worden bij de overgang.

In het geval dat de werkgever niet in staat was aan de arbeider het minimum aantal  contractuele uren te geven, ontstaat een negatief saldo dat de 30 uren niet mag overschrijden. Op het einde van de referteperiode moet elk negatief saldo worden aangezuiverd of blijft het verworven voor de arbeider.

Verwittig in ieder geval de vakbondsafvaardiging indien je geen minimum planning hebt gekregen. De ondernemingsraad of de beperkte vakbondsafvaardiging oefent immers toezicht uit over de correcte naleving van deze bepalingen. Er kunnen eventuele correcties worden aangebracht.

Militaire basissen

Grenzen:

 • Per dag:
  • maximum 12 uren
  • een rusttijd van 12 uren wordt toegekend tussen twee volledige prestaties
 • Per week:
  • maximum 48 uren
  • maximum ononderbroken prestatieperiode mag niet meer bedragen dan 6 opeenvolgende dagen of 48 uren
  • een minimale rustperiode van 36 uren moet gerespecteerd worden na een prestatieperiode van 48 uren of 6 ononder- broken dagen; een minimale rustperiode van 48 uur moet worden gerespecteerd, na een prestatieperiode van 48 uren verspreid over 6 ononderbroken dagen.
 • Per maand:
  • Maximum 180 uur
  • Er kan geen negatief saldo worden overgedragen naar de volgende maand.

Overloon – Recuperatie

 • Per dag: boven de 12 uren: 50% overloon
 • Per week: boven de 48 uren: 50% overloon
 • Per maand: boven de 180 uren: 100% recuperatie + 50% overloon
 • Het overloon op dag- en week-basis is cumuleerbaar.

Rustpauze op het terrein en recuperatie van de saldo’s

 • De rustpauze op het terrein bedraagt 12,5% van de aanwezigheidsuren.
 • Van alle aanwezigheidsuren op maandbasis zal 6,25% omgezet worden in betaalde compensatierust, op te nemen vanaf de volgende maand.
 • De werkgever zal de afrekening van zijn overuren en compensatie bezorgen samen met zijn loonfiche.
 • Voor zover de werkgever deze afrekening aan de arbeider bezorgt ten laatste op de 15de van de maand, dient deze laatste zijn schriftelijke aanvraag om deze uren te recupereren te doen ten laatste de 20ste van dezelfde maand, voor de maand die er op volgt.
 • In het geval de werkgever de afrekening niet tijdig bezorgt, staat het de arbeider vrij zelf zijn recuperatieperiode te bepalen.
 • In het geval het saldo ‘compensatieverlof’ de 65 uren overschrijdt, kan de werkgever éénzijdig het compensatieverlof opleggen voor het gedeelte boven de 65 uur.

Enkele planningsregels ter verduidelijking

Sinds 01.01.2016 moet de werknemer zijn initiële planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. De werknemer kan tot 175u ingepland worden. Hou er rekening mee dat de initiële planning kan worden gewijzigd door werkuren te geven om negatieve uren te vermijden.

Verwittig in ieder geval de vakbondsafvaardiging indien je geen minimumplanning hebt gekregen. De ondernemingsraad of de beperkte vakbondsafvaardiging oefenen immers toezicht uit over de correcte naleving van deze bepalingen.

Vrije weekends (voor alle arbeiders en operationele bedienden) 

We spreken van een vrij weekend wanneer de arbeider niet ter beschikking staat van de werkgever voor minstens 48 ononderbroken uren, binnen de periode die aanvangt op vrijdag om 20u en die eindigt op maandag om 8u. Daarenboven bevatten deze 48 uren een volledige zaterdaf en/of zondag. De werknemers hebben recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie. 

Een met economische werkloosheid gepland weekend wordt niet beschouwd als een vrij weekend. De werknemers hebben het recht om werk te weigeren vanaf het 29e weekend (dus na 28 gewerkte weekends). 

Regels voor arbeiders (andere dan het waardevervoer, militaire basissen en 8ste activiteit) en operationele bedienden

Flexibele pool 

Dit is een vaste ploeg van vrijwilligers die op een acute vraag van de werkgever (met het oog op het uitvoeren van een prestatie) moeten ingaan. 

Werknemers van de flexibele pool hebben recht op een minimum van 5 vrije dagen per maand. Hun planning mag geen negatieve uren genereren. Ze mogen niet in economische werkloosheid geplaatst worden. Ze ontvangen een planning met de dagen waarop ze niet mogen worden opgeroepen. 

Opgelet: verdere modaliteiten en zelfs andere akkoorden kunnen vastgelegd zijn via een CAO op ondernemingsvlak.

Oproep buiten planning binnen de 48u

Dit gebeurt op vrijwillige basis en kan worden geweigerd door de werknemer, of zijn planning nu volledig is of niet.

Oproep buiten planning buiten de 48u

De werknemer met een volledige planning, die geen negatieve uren heeft, mag bijkomende prestaties weigeren. De werknemer met een onvolledige planning moet op de oproep ingaan.

Economische werkloosheid

Dagen economische werkloosheid moeten ingepland worden in de initiële planning (en dus meegedeeld worden tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand). Deze planning kan gewijzigd worden in de loop van de maand door bijkomende prestaties waardoor de economische werkloosheid vermindert.
Er zijn hiervoor regels van oproepbaarheid uitgewerkt.

Op dagen dat je in economische werkloosheid bent ingepland: 
• moet je bereikbaar zijn tussen 6u en 22u
• moet je binnen de 2 uur reageren als je gecontacteerd wordt
• en je de aangeboden prestaties niet uitvoert zal dit beschouwd worden als onwettige afwezigheid.

Indien prestaties in de loop van de maand, dagen economische werkloosheid vervangen, en je zo de contractuele uren bereikt, kan je bijkomende prestaties op ingeplande dagen economische werkloosheid weigeren (behalve als je nog negatieve uren hebt).

Op dagen dat je niet bent ingepland in economische werkloosheid kan je toch opgeroepen worden, maar dan op vrijwillige basis.
Een aangeboden prestatie moet altijd minimaal 12 uur na het tijdstip van oproep vallen. Word je pas om 20u opgeroepen, dan kan de prestatie ten vroegste starten om 8u de dag nadien.

Ook belangrijk zijn de regels bij ziekte.

Ziekte buiten de geplande dagen economische werkloosheid valt ten laste van de werkgever.
De werkgever mag het aantal uren economische werkloosheid op het einde van de maand niet verhogen om zo de contractuele uren te bereiken. Als ziekte aanleiding geeft tot negatieve uren is het aan de werkgever om op te vullen tot de contractuele uren.

Gewaarborgd minimummaandloon (contractuele uren)

De contractuele uren gelden voor elke arbeider (en operationeel bediende). De concrete berekening is wel verschillend afhankelijk van je arbeidsregime: werk je in een 5 dagen of in een 6 dagen stelsel.

De contractuele uren voor 2016 vind je in de minibrochure 2015-2016 (pg.15-16)

Arbeidsduur bedienden

Het operationeel personeel werkt gemiddeld 37 uur per week, gerekend over kalenderkwartaal. Momenteel lopen er echter onderhandelingen met het oog op het invoeren van een annualisering voor de (operationele) bedienden.

Grenzen

 • per dag: maximum 12 uur:
  • De bediende heeft het recht om een langere tewerkstelling te weigeren zonder hiervoor gesanctioneerd te worden.
  • Er is een rustpauze van 12 uur gewaarborgd tussen twee prestaties.

Overloon – Recuperatie

Een overloon van 50% moet worden betaald voor de aanwezigheidsuren die volgende grenzen overschrijden:

 • 12 uren per dag
 • 48 uren per week
 • De contractuele uren per kwartaal

Gewaarborgd minimummaandloon (contractuele uren)

Het aantal dagen/uren gewaarborgd is voor operationele bedienden hetzelfde als voor arbeiders. (zie hoger tabel contractuele uren).

Vrije weekends

De operationele bedienden hebben recht op 20 vrije weekends per jaar buiten de jaarlijkse vakantie.

Werfoverdracht - Werkzekerheid

Andere segmenten dan het waardentransport

Waardentransport

Iedereen gaat over mits 3 maanden anciënniteit op het contract, minstens 50% van de contractuele uren en geen aanvaarding van herklassering in de oude onderneming

Minimaal 80% van het personeel dat getroffen wordt door de contractwissel gaat over. Die 80% wordt afdeling per afdeling berekend. In eerste instantie wordt er gezocht naar vrijwilligers. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, gaan de werknemers met de minste bedrijfsanciënniteit per afdeling over. Deze lijst op basis van anciënniteit wordt steeds besproken met de lokale vakbondsafvaardiging.

Worden van de lijst gehaald, maar zonder andere namen aan de lijst toe te voegen:
- werknemers die door de transfer een bijkomende verplaatsing in het woon-werkverkeer van 50 kilometers (enkel) zouden moeten doen. 
- werknemers die een herklassering in de oude onderneming aanvaard hebben

Werknemers die in de afgelopen 12 maanden reeds betrokken waren bij een overname kunnen sowieso nooit op de lijst komen. 

Behoud van het aantal uren Behoud van het aantal uren
Behoud van de anciënniteit Behoud van de anciënniteit 
Transparante transfer Transparante transfer
Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst
Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends en de overuren op jaarbasis Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends. 
Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen

Vorming

Voor de waardevervoerders is er een tweejaarlijkse herscholing van 40 uur. Iedere werknemer uit de statische bewaking heeft recht op een vormingskrediet van 40 uur per 5 jaar.

Opleidingen respecteren plafonds BEV (100 en 120 uren). Opleidingen zijn gericht op het versterken en opfrissen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer in de bewaking.

Daarnaast staat er ook een budget ‘individuele opleidingen’ ter beschikking. Werknemers die of een informaticaopleiding of een taalopleiding volgen kunnen hiervoor een tussenkomst krijgen.

De tussenkomst komt overeen met 50% van het bedrag dat voor de opleiding betaald werd met een maximum van 100 euro per opleiding. De aanvraag moet ingediend worden bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking. Je kan je hiervoor richten tot je vakbondsafgevaardigde of afdeling. Het aanvraagformulier kan je online downloaden.

Landingsbanen

Op sectorvlak is de mogelijkheid voorzien om gebruik te maken van de landingsbaan op 55 jaar met 1/5de loopbaanvermindering op voorwaarde van een beroepsloopbaan van 35 jaar.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

 • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar:
  • indien je minstens 10 jaar in de sector werkt en
  • een beroepsloopbaan kan aantonen:
   • Voor de periode tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014:
    • 35 jaar als loontrekkende voor de mannen
    • 28 jaar als loontrekkende voor de vrouwen
   • Voor de periode tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015:
    • 40 jaar als loontrekkende voor de mannen
    • 31 jaar als loontrekkende voor de vrouwen
 • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar:
  • indien je minstens 10 jaar in de sector werkt en
  • een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende kan aantonen
Samenvatting van de verschillende vormen SWT in de sector
Leeftijd Verplicht beroepsverleden Anc. in de sector waarvan nachtarbeid Geldig tot
Mannen Vrouwen
2016 2017 2016 2017 2016 2017
SWT 60 60 40 40

32

33 10 31.12.2017
SWT lange loopbaan 58 - 40 - 40 - nvt 31.12.2016
SWT nachtarbeid 58 - 33 - 33 - 20 20 31.12.2017
SWT zwaar beroep (nachtarbeid) 58 - 35 - 35 - 20 20 31.12.2018

Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Evenement

Aantal dagen

Geboorte kind van de werknemer

10 dagen (3 door de werkgever betaald binnen de 12 dagen vanaf de bevalling, 7 door de mutualiteit betaald binnen de 4 maanden vanaf de bevalling)

Huwelijk van de werknemer

2 dagen (in de week van het huwelijk of de daaropvolgende week)

Huwelijk kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders,  een kleinkind van de werknemer

1 dag (dag van het huwelijk)

Adoptie van een kind

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden Echtgenoot, (adoptie-) kind van de werknemer (of zijn echtgenoot), (schoon-)ouders, (stief-)ouders

3 dagen (in de periode vanaf dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis)

Overlijden (schoon-)broer, (schoon-) zuster,  grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

Indien de overledene bij de werk- nemer inwoont: 2 dagen (in de periode vanaf dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis). Indien de overledene niet bij de werknemer inwoont: 1 dag (dag van de begrafenis)

Algemene opmerking:

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

Lonen

Vanaf 1/10/2018

Voor arbeiders

Vanaf 1/10/2018

Vervoerskosten

(Vanaf 1/02/2017)
 • Openbaar vervoer: terugbetaling van het sociaal abonnement tegen 100%.
 • Andere vervoermiddelen: per prestatie recht op terugbetaling van 1/5de van de waarde van de wekelijkse treinkaart tegen 120%, naar gelang van het aantal kilometers met een maximum van 7/5e.
 • Onderbroken diensten: 1/5de van de waarde van de treinkaart tegen 120%, in functie van het aantal afgelegde kilometers enkele reis, zonder rekening te houden met een maximum.
 • Havenzone Antwerpen: € 0,25 per km (heen-terug) voor het gebruik van privé-voertuig.
 • Dringende oproepen, speciale oproepen, opeenvolgende opdrachten: € 0,25 per km. De verplaatsingstijd gelegen tussen opeenvolgende arbeidsprestaties bij verschillende klanten of op verschillende locaties wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig vergoed.
 • Fietsvergoeding: € 0,21 per km vanaf 01/07/2011

Premies arbeiders

Buitengewone vakantietoelage

Het bedrag van de premie is vastgesteld op 8,33% van het loon verdiend tussen 1 oktober van het voorbije jaar en 30 september van het lopende jaar. De premie wordt ten laatste eind december betaald.

Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 135 per jaar. De arbeiders ontvangen de syndicale premie samen met de eindejaarspremie.

Premie wapendracht

De agenten die prestaties verrichten met een wapen hebben recht op een premie die sinds 1 januari 2013 € 0,1877 per uur bedraagt. De premie volgt de loonindexering.

Premie waardevervoer

Een premie van € 0,10 per gepresteerd uur wordt betaald aan alle waardevervoerders. Sinds 1 januari 2014 wordt deze premie op hetzelfde tijdstip als de lonen geïndexeerd.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties

 • Zaterdag : Voor prestaties op zaterdag tussen 0 u. en 24 u. wordt een premie van 15% van het loon van categorie SB toegekend.
 • Zondag : Voor prestaties op zondag tussen 0 u. en 24 u. bedraagt de premie 20% van het loon van categorie SB.
 • Feestdagen : Werken op de 11 officiële feestdagen wordt vergoed met een premie die 30% bedraagt van het loon van categorie SB. Vanaf de 7e gewerkte feestdag bedraagt deze premie 60% van het loon van categorie SB.
 • Nachtarbeid : Voor de aanwezigheidsuren tussen 22 u. en 6 u. betaalt de werkgever een premie voor nachtwerk. De premie bedraagt 22,5% van het loon van de categorie SB.
 • De premies voor nachtwerk, zondagwerk en werk op feestdagen zijn cumuleerbaar.

Premie prestaties met hond

De agenten die regelmatig werken met een persoonlijke hond ontvangen een maandelijkse onderhoudsvergoeding van € 99,16. De agenten die af en toe met hun persoonlijke hond werken, ontvangen € 99,16 voor elke maand waarin zij minstens 1 prestatie met hun hond hebben uitgevoerd.

Daarnaast wordt een premie van € 0,25 per uur betaald voor iedere effectieve prestatie met hond. De premie prestaties met hond wordt sinds 1 januari 2014 geïndexeerd op hetzelfde tijdstip als de lonen.

Stand-by

Een vergoeding van € 5,70 per 24 uur of van € 39,90 per kalenderweek wordt toegekend aan de arbeiders die gedurende minstens 12 uur ‘stand-by’ voor alarminterventies zijn. Een minimum van € 2,85 wordt gewaarborgd voor een ‘stand-by’ van minder dan 12 uur. Deze premie is niet van toepassing in de militaire basissen. De premie stand-by wordt sinds 1 januari 2014 geïndexeerd op hetzelfde tijdstip als de lonen.

Premie oproep buiten planning binnen de 48u

Ondernemingen zijn verplicht de individuele initiële planning te verdelen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. De werkgever kan beroep doen op een werknemer voor het uitvoeren van een prestatie buiten de initiële planning. Dit gebeurt op vrijwillige basis (de werknemer kan deze bijkomende prestatie dus weigeren of zijn planning nu volledig is of niet). In geval van effectieve prestatie moet een premie van € 0,45 per uur worden toegekend.De vervoerskosten worden vergoed aan € 0,25 per kilometer.

Premie flexibele pool

Werknemers die tot de flexibele pool, een vaste ploeg van vrijwilligers,behoren, moeten op een acute vraag van de werkgever ingaan. In geval van effectieve prestatie zal het verschuldigde uurloon verhoogd worden met € 0,45 bruto per uur en worden de vervoerskosten vergoed aan € 0,25 per kilometer. Een communicatiemiddel zal ter beschikking gesteld worden van de werknemer. Op ondernemingsvlak kan een andere regeling worden afgesproken.

Anciënniteitspremie en dagen

De eenmalige anciënniteitspremie is gelijk aan :

Anciënniteit

Premie

5 jaar

€ 99,16

10 jaar

€ 198,31

15 jaar

€ 247,89

20 jaar

€ 371,84

25 jaar

€ 495,79

30 jaar

€ 619,73

De premies worden toegekend op basis van de werkelijke anciënniteit (contractueel, conventioneel of na de overname van een commercieel contract). Deze anciënniteit dient ononderbroken te zijn, behalve in het geval van collectief ontslag. In dat geval wordt een periode van maximum 1 jaar geneutraliseerd.

Naast de anciënniteitspremie hebben de arbeiders recht op betaalde terugkerende anciënniteitsdagen:

 • 10 jaar in de onderneming: 1 dag
 • 15 jaar in de onderneming: 2 dagen
 • 20 jaar in de sector: 3 dagen
 • 25 jaar in de sector: 4 dagen
 • 30 jaar in de sector: 5 dagen

Premie werkkledij en schoenen

De werkgever moet werkkledij en een beschermingsuitrusting ter beschikking stellen van zijn werknemers. Wanneer hij dit niet doet is hij verplicht een vergoeding van € 0,62 per dag te betalen (niet geïndexeerd).

Voor het onderhoud van de werkkledij betaalt de werkgever per maand een vergoeding € 13,88 aan de voltijdse werknemers. Een deeltijdse werknemer (die minder dan 18.30 u presteert) heeft recht op een vergoeding van € 6,94. Deze bedragen worden samen met de lonen aan de index aangepast (bedragen 1 januari 2013).

Indien men tewerkgesteld is in een militaire basis heeft men recht op een vergoeding voor schoenen van € 27,27.

Vergoeding in geval van economische werkloosheid

De vergoeding in geval van economische werkloosheid bedraagt € 11,25 per dag, gedurende maximum 60 dagen tijdens de referteperiode (1 oktober tot 30 september).

A.R.A.B.-premie

Het rijdend personeel waardevervoer heeft recht op een A.R.A.B.- premie van € 0,30 netto per gepresteerd uur. Het rijdend personeel van de 8ste activiteit heeft recht op een A.R.A.B- premie van € 1,2785 per gepresteerd uur. Voor de overige categorieën werd de A.R.A.B-premie per 01.01.2016 afgeschaft.

Maaltijdcheques

De waardevervoerders hebben recht op een maaltijdcheque van € 6,90 per dag. Operationele arbeiders, andere dan waardevervoerders en 8ste activiteit, hebben vanaf 01.01.2016 recht op een maaltijdcheque van € 3,86 per 6,92 uren.

Vanaf 01.07.2016 zal de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques verhoogd worden met € 0,33 voor alle operationele werknemers, waardevervoerders en werknemers 8ste activiteit.

Premies bedienden

De bedienden die prestaties uitvoeren als chauffeur of begeleider bij de CIT worden gelijkgesteld met operationele bedienden en genieten bijgevolg van dezelfde premies en voordelen.

Eindejaarspremie

Een premie gelijk aan een volledige 13de maand wordt betaald in de loop van de maand december, voor de eindejaarsfeesten.

Syndicale premie, stand-by, premie oproep buiten planning binnen de 48u, premie flexibele pool, onregelmatige prestaties, wapendracht, waardevervoer

Deze premies zijn gelijk aan de premies van de arbeiders (zie boven).

Anciënniteitspremie en –dagen

De bedienden hebben recht op een eenmalige anciënniteitspremie, betaald in de maand van de verjaardag van de indiensttreding.

Anciënniteit

Premie

5 jaar

€ 99,16

10 jaar

€ 198,31

15 jaar

€ 247,89

20 jaar

€ 371,84

25 jaar

€ 495,79

30 jaar

€ 619,73

De betaalde anciënniteitsdagen:

 • 5 jaar in de sector: elk jaar 1 dag
 • 10 jaar in de sector: elk jaar 2 dagen
 • 15 jaar in de sector: elk jaar 3 dagen
 • 20 jaar in de sector: elk jaar 4 dagen
 • 25 jaar in de sector: elk jaar 5 dagen
 • 30 jaar in de sector: elk jaar 6 dagen

Forfaitaire premie - bedienden

Bij de loonbetaling van december ontvangen alle administratieve en operationele bedienden een forfaitaire premie van € 157,02 (bedrag 1 januari 2013). Deze premie wordt verhoudingsgewijs toegekend aan deeltijdsen. Deze premie wordt geïndexeerd volgens het systeem van de loonschalen.

A.R.A.B. premie

Het rijdend personeel waardevervoer heeft recht op een A.R.A.B. premie van € 0,30 netto per gepresteerd uur. Het rijdend personeel van de 8ste activiteit heeft recht op een A.R.A.B premie van € 1,2785 per gepresteerd uur.
Voor de overige categorieën werd de A.R.A.B premie vanaf 01.01.2016 afgeschaft.

Maaltijdcheques

De waardevervoerders hebben recht op een maaltijdcheque van € 6,90 per dag. Operationele bedienden, andere dan waardevervoerders en 8ste activiteit, hebben vanaf 01.01.2016 recht op een maaltijdcheque van € 3,86 per 6,92 uren.
Vanaf 01.07.2016 zal de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques verhoogd worden met € 0,33 voor alle bedienden.

 

Publicaties

Sectorale Gids - Bewaking - PC 317

In deze bundel vind je een overzicht van de belangrijkste akkoorden die tussen vakbonden en werkgevers werden afgesloten in onze sector (Paritair Comité van de bewaking = P.C. 317).

Brochure Private veiligheid

De impact van de nieuwe wetgeving op werknemers van bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten

Contractuele uren 2018

Minibrochure 2017 - 2018 | Bewaking

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2017 - 2018 in de Bewakingsector (PC 317)

Mini brochure 2015 - 2016 | PC 317

Deze brochure bevat de minimum loons- en arbeidsvoorwaarden voor 2015 - 2016 in de sector.

AC Flash - Augustus 2015

Stand-by, eindelijk nieuws !

AC Flash Bewaking - Oktober 2014

De opleidingsprogramma's zijn veranderd | Wat met de overname van het personeel? | Buitengewone vakantietoelage en syndicale premie | Een nieuwe functieclassificatie | Flexibiliteit en beschikbaarheid | Contractuele uren 2015

Militantenbrochure PC 317

AC Flash - Mei 2014

Vraag uw brochure "Loon- en arbeidsvoorwaarden" aan! - Eenheidsstatuut? Wat geregeld is. - Uitzendkrachten in de bewaking - Opleidingen

AC Flash Bewaking - Maart 2013

AC Bewaking Maart 2013 - Stop de neerwaartse harmonisering : Iets nieuws in 2013? - Strijd tegen schijnzelfstandigen - Economische werkloosheid - Begeleiding uitzonderlijk vervoer - Werkgroep waardentransport - Arbeidsboekjes afgevaardigde

Links

De website van het Fonds voor bestaanszekerheid van de bewaking

Maak kennis met de rubrieken “sector” die u op de hoogte brengt van de ontwikkelingen van de CAO’S binnen de sector;”missies” die de verschillende missies uitlegt van het Fonds jegens arbeiders en bedienden van de sector; “werkgever” die de verschillende patronale bijdragen uitlegt die moeten betaald worden aan het Fonds.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van je sector kun je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We hebben de lijst met cao's van jouw sector alvast opgezocht.

UNI Global Union

UNI global union is de Global Union voor schoonmakers, onderhoudspersoneel, privébewakers.

Vigilis

Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken

Illustraties

Sectoraal logo

Actualiteit

Gepubliceerd op 14 juni 2017, 11:15

Op donderdag 15 juni is het opnieuw ‘International Justice Day’ voor het personeel in de schoonmaak en bewaking. Tijdens acties in Antwerpen en Gent vraagt de Algemene Centrale meer respect.... Lees verder

Gepubliceerd op 10 maart 2017, 11:00

De Europese Commissie heeft een aanvraag ingediend opdat alle actieve arbeiders op de werf van de Commissie in de sectoren schoonmaak, horeca en bewaking het voorwerp uitmaken van een 'screening'. Lees verder

Gepubliceerd op 17 januari 2017, 10:00

De jobs in de bewakingssector evolueren snel. De nieuwe technologieën nemen een steeds belangrijker plaats in. De delegees uit de sector getuigden erover tijdens hun vakcongres.  Lees verder

Gepubliceerd op 11 mei 2016, 12:00

De sociale media nemen alsmaar meer plaats in, zowel in ons beroepsleven als in de privésfeer. De delegees van de bewakingssector willen er ook voor hun vakbondswerk goed gebruik van maken. Lees verder

Gepubliceerd op 13 oktober 2015, 13:45

Werknemers uit de bewakingssector krijgen verscheidene mogelijkheden om opleiding te volgen. Er zijn kosteloze groepsopleidingen. Maar er is ook een financiële tegemoetkoming voor individuele... Lees verder

Gepubliceerd op 15 juni 2015, 12:15

Vandaag 15 juni is het opnieuw ‘International Justice Day’. Het is een jaarlijks terugkerende actiedag van UNI, de internationale vakbond voor diensten. Lees verder

Gepubliceerd op 15 juni 2015, 12:15

International Justice Day is een jaarlijks terugkerende actiedag van UNI, de internationale vakbond voor diensten. Lees verder

Pagina's

Sections

Antwerpen - Waasland

Van Arteveldestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel : 03/220.68.11
Fax : 03/220.68.08

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:30 | 13:15 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -
Vermorgenstraat, 11
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03/760.04.20
Fax : 03/760.04.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Vrijdag : -
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:30 | 13:15 - 16:00
  • Vrijdag : -

Brabant-Wallon

Rue de Namur, 24
1400 Nivelles
Tel : 067/21.18.84
Fax : 067/22.06.23

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Dinsdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Woensdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Donderdag : 08:15 - 12:00 | 12:45 - 17:00
  • Vrijdag : 08:15 - 12:00

Brugge - Roeselare - Ieper - Oostende

Zuidstraat, 22 bus 22
8800 Roeselare
Tel : 051/26.00.79
Fax : 051/22.85.89

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Permanente burelen

Zilverstraat, 43
8000 Brugge
Tel : 050/44.10.31
Fax : 050/44.10.35

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
J. Peurquaetstraat, 27
8400 Oostende
Tel : 059/55.60.70
Fax : 059/55.60.71

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12
Steenstraat 2
8700 Tielt
Tel : 051/26.05.39

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : -
Korte Torhoutstraat, 27
8900 Ieper
Tel : 057/20.06.67
Fax : 057/21.84.87

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Dinsdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 9 - 12 en / et 14 - 17:30
  • Vrijdag : 9 - 12

Bruxelles/Brussel - Vlaams Brabant

Watteeustraat, 2-6
1000 Brussel
Tel : 02/512.79.78
Fax : 02/514.45.97

Heures d'ouverture

 • Financiële verrichtingen
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:20
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Financiële verrichtingen | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : 08:30 - 11:50
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst
  • Maandag : 08:30 - 11:50 | 13:00 - 16:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50 | 12:30 - 16:00
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
 • Juridische dienst | Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 11:50
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 11:50
  • Donderdag : 08:30 - 11:50
  • Vrijdag : 08:30 - 11:50
Maria Theresiastraat, 113
3000 Leuven
Tel : 016/22.21.83
Fax : 016/22.95.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:20
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:20
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 12:30 - 17:50
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Permanente burelen

Meiboom, 4
1500 Halle
Tel : 02/356.38.16

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Vrijdag : -
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00
  • Vrijdag : -
Gemeenteplaats, 7
1770 Liedekerke
Tel : 053/66.19.75

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 13:00 - 15:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:00
  • Vrijdag : -
Mechelsestraat, 6
1800 Vilvoorde
Tel : 02/251.78.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Donderdag : 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli
  • Maandag : -
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : -
 • Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Statiestraat, 7 bus 1
3200 Aarschot
Tel : 016/56.49.88

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Dinsdag : -
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 09:30 - 12:00 | 12:30 - 18:15
  • Vrijdag : -
Paanhuisstraat, 3
3290 Diest
Tel : 013/33.68.74
Fax : 013/33.68.74

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Woensdag : 08:30 - 13:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : -
Leuvensestraat, 17
3300 Tienen
Tel : 016/81.13.84
Fax : 016/81.13.85

Heures d'ouverture

  • Maandag : -
  • Dinsdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18:15
  • Woensdag : -
  • Donderdag : -
  • Vrijdag : 09:30 - 12:00 | 13:00 - 18h15

Centre

Rue Aubry, 23
7100 Haine-Saint-Paul
Tel : 064/23.82.00
Fax : 064/21.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 16:30
  • Woensdag : Fermé
  • Donderdag : 08:30 - 11:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Charleroi

Boulevard Devreux, 36-38 Boîte 9
6000 Charleroi
Tel : 071/64.13.70
Fax : 071/31.99.72

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:00
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30 | 13:30 - 18:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Horaire d’été - 15/06 au 15/09 inclus |
  • Maandag : 08:30 - 12:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:30
  • Woensdag : -
  • Donderdag : 08:30 - 12:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Kortrijk

Conservatoriumplein, 9
8500 Kortrijk
Tel : 056/26.82.68
Fax : 056/26.82.60

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Liège - Huy - Waremme

Place Saint-Paul, 13
4000 Liège
Tel : 04/223.36.94
Fax : 04/221.02.19

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
  • Zaterdag : 09:00 - 11:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 16:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00

Limburg

Gouverneur Roppesingel, 55
3500 Hasselt
Tel : 011/22.25.47
Fax : 011/24.33.17

Heures d'ouverture

  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-18:15
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Dinsdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Woensdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Donderdag : 9:00-12:00 & 13:30-16:30
  • Vrijdag : 9:00-12:00

Luxembourg

Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont
Tel : 061/53.01.60
Fax : 061/22.57.27

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Permanente burelen

Rue des Martyrs, 80
6700 Arlon
Tel : 063/22.06.50
Fax : 063/22.37.77

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Rue des Brasseurs, 13
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084/31.18.05

Heures d'ouverture

Désolé, aucun horaire disponible.

Mechelen - Kempen

Zakstraat, 16
2800 Mechelen
Tel : 015/29.90.20
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:45
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste dinsdag van de maand)
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 17:00 op de 1ste woensdag van de maand)
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 16:45 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 15:30 op de 1ste vrijdag van de maand)

Permanente burelen

Lierseweg, 54
2200 Herentals
Tel : 014/21.15.56
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18h30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16h30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:00 (Behalve 1ste van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Grote Markt, 48
2300 Turnhout
Tel : 014/40.03.21
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Rozenberg, 66
2400 Mol
Tel : 014/31.27.05
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werft, 57
2440 Geel
Tel : 014/58.93.83
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 'S middag op afspraak
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30 (en 13:30 - 18:30 op de 1ste maandag van de maand)
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30
Dr. Persoonslaan, 15/E
2830 Willebroek
Tel : 03/886.76.40
Fax : 015/20.33.36

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:30
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 (en 13:00 - 17:30 op de 1ste donderdag van de maand)
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Mons - Borinage

Rue Lamir, 18-20
7000 Mons
Tel : 065/22.14.00
Fax : 065/31.57.41

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00

Namur

Rue Dewez, 40-42
5000 Namur
Tel : 081/64.99.66
Fax : 081/24.10.04

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:30
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Dinsdag : 08:30 - 12:00
  • Woensdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Donderdag : 08:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00
  • Vrijdag : 08:30 - 12:00

Oost-Vlaanderen

Steendam, 44
9000 Gent
Tel : 09/265.97.50
Fax : 09/265.97.51

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Dijkstraat, 59
9200 Dendermonde
Tel : 052/25.92.50
Fax : 052/25.92.53

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Stationstraat, 21
9600 Ronse
Tel : 055/33.90.13
Fax : 055/21.81.06

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:00
Houtmarkt, 1
Aalst 9300
Tel : 053/72.78.30

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:30
  • Vrijdag : -

Verviers

Rue de Bruxelles, 19
4800 Verviers
Tel : 087/29.24.58
Fax : 087/29.24.65

Heures d'ouverture

  • Maandag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Woensdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Donderdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 17:00
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 09:00 - 12:30
  • Dinsdag : 09:00 - 12:30
  • Woensdag : 09:00 - 12:30
  • Donderdag : 09:00 - 12:30
  • Vrijdag : 09:00 - 12:30

Wallonie Picarde

Avenue de Maire, 134
7500 Tournai
Tel : 069/66.94.20
Fax : 069/66.94.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
Rue du Val, 3
7700 Mouscron
Tel : 056/85.33.20
Fax : 056/85.33.29

Heures d'ouverture

  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00
 • Juli - Augustus
  • Maandag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Dinsdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Woensdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Donderdag : 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
  • Vrijdag : 08:00 - 12:00