U bent hier

Statutair congres 2014

Welke speerpunten voor morgen?

Van 11 tot 13 december houdt de Algemene Centrale-ABVV haar statutair congres. 700 afgevaardigden maken keuzes voor de toekomst. Tegelijk valt dit congres op de vooravond van de algemene staking van 15 december. Een woordje uitleg over het belang en het verloop van zo’n congres?

Dit congres wordt om verschillende redenen belangrijk. Eerst en vooral is een statutair congres voor de vakbond een sleutelsteun in de democratische besluitvorming. 700 vakbondsmilitanten vertegenwoordigen de leden uit alle gewestelijke afdelingen van de Algemene Centrale-ABVV. Zij bepalen samen de standpunten en het actieprogramma van de vakbond. Deze keer zullen ze dat doen aan de hand van een basistekst en van een reeks speerpunten. Voor welke sociale thema’s hebben we de komende jaren speciaal aandacht? Daarover gaan die speerpunten. Ze worden besproken, ze worden verbeterd of aangevuld met amendementen. En er wordt over gestemd.

Iedereen zijn zeg

Het congres is ook nog belangrijk omdat het zijn vertrouwen geeft aan leidende instanties. De congresdeelnemers beoordelen de activiteiten van de voorbije jaren. Zij verkiezen een controlecommissie en een federaal bestuur. Binnen dat federaal bestuur wordt een uitvoerend bestuur verkozen, en ook een voorzitter en een algemeen secretaris. Hier is grote verandering op komst want huidig voorzitter Alain Clauwaert legt zijn functie neer. Die hele leidende structuur moet de werking van de centrale in goede banen houden. Dat gebeurt samen met het federaal secretariaat. Daarin vinden we de federale secretarissen die beroepssectoren onder hun hoede hebben en ook door die sectoren werden verkozen. Het is een hele puzzel, maar het zorgt er wel voor dat alle geledingen van de vakbond hun zeg hebben.

Internationaal luik

Het congres heeft ook een stevig internationaal hoofdstuk. Op woensdag 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Dat zetten wij die dag in de verf met een internationaal seminarie over twee thema’s: de strijd voor de rechten van huishoudwerksters, en de strijd voor syndicale vrijheden.

Volg het congres ook via onze facebookpagina

Huishoudwerk - Een boodschap van hoop!

De arbeidsvoorwaarden van de huishoudwerksters zijn van de allerslechtste, overal in de wereld. En dat is onaanvaardbaar. Zeker als we weten dat er meer dan 100 miljoen huishoudwerksters zijn. En dat huishoudwerk voor vrouwen wereldwijd een belangrijke bron van inkomen is.

Huishoudwerk wordt maatschappelijk niet gewaardeerd. Dit zorgt ervoor dat de werknemers niet het respect krijgen dat ze verdienen. De getuigenis van Myrtle Witbooi, huishoudwerkster en syndicaliste uit Zuid-Afrika, maakte dit zeer duidelijk: 15 uur werken per dag, 7 dagen per week, geen vakantie, geen minimumloon, mishandeling, … Dat is de dagelijkse realiteit van huishoudwerksters. Dit blijkt ook uit deze videoboodschap van Ecuador.

Maar er is hoop

De IAO (de internationale arbeidsorganisatie) vaardigde conventie 187 uit. Deze conventie legt een aantal belangrijke rechten vast voor huishoudwerksters, vertelt Marieke Koning van ITUC : beperking van de werktijden, recht op een minimumloon, recht op sociale zekerheid, het recht zich te organiseren. Conventies van de IAO moeten echter door de parlementen van individuele landen worden geratificeerd en omgezet worden in nationale wetgeving.

Via de campagne 12 by 12 slaagde de internationale vakbeweging erin de conventie in 12 landen te laten ratificeren. Ze deden talloze acties, samenwerkingen met nationale vakbonden, lobbywerk, … En het werk wordt verdergezet. De campagne 12+12 mikt opnieuw op 12 landen.

Als werknemers zich organiseren kunnen ze dus wel degelijk het verschil maken!

Dat deed Myrtle ook in Zuid-Afrika. Ze pikte het niet langer en besloot zich te verzetten. Dat ging natuurlijk niet van een leien dakje. Maar stap voor stap kon ze andere huishoudwerksters overtuigen zich samen te organiseren. En zo werd een vakbond uitgebouwd. Met resultaat. De situatie voor huishoudwerksters in Zuid-Afrika is er enorm op vooruitgegaan: “from slavery to freedom”. Onder andere door de ratificatie van conventie 187.

Myrtle sloot af met een boodschap aan de deelnemers van het congres: “Go back to your country and make convention 187 a reality!”.

Ook in België kennen we huishoudwerksters. Via het systeem van de dienstencheques gaan meer dan 150.000 werknemers dagelijks poetsen bij mensen thuis. Uiteraard zorgt onze goede sociale wetgeving ervoor dat extreme misbruiken hier niet voor komen. Maar toch moeten we vaststellen dat de waardering voor huishoudwerk ook in België minimaal is. En het dus zeer moeilijk is de loon- en arbeidsvoorwaarden van deze werknemers te verbeteren.

Introductie video

Syndicale vrijheden

10 december is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Een belangrijk onderdeel van die rechten is de vrijheid van vakbonden om op te komen voor de rechten van werknemers. Syndicalisme is een essentieel onderdeel van democratie.

Wereldwijde repressie

We moeten echter vaststellen dat die rechten meer en meer onder druk komen te staan. Uit getuigenissen vanuit de hele wereld, en in het bijzonder uit Colombia (foto Edwin Castano), blijkt dat vakbondsmilitanten het hard te verduren hebben. Van pesterijen tot bedreigingen, van opsluiting tot moord en verdwijning. Grote multinationals zetten er paramilitaire organisaties in om de slagkracht van vakbonden te breken. Corrupte regimes sluiten vakbondsleiders zonder proces op.

In de IAO (internationale arbeidsorganisatie) stellen we vast dat werkgevers ook formeel het stakingsrecht betwisten. Conventie 87 van de IAO gaat over het recht op vereniging van werknemers. De werkgeversorganisaties weigeren te erkennen dat het stakingsrecht deel uitmaakt van dat recht op vereniging. Deze onverantwoordelijke houding blokkeert het sociaal overleg op internationaal niveau compleet.

Lokale aanvallen

Maar ook in België en Europa staan onze rechten onder druk. Stakingen worden verboden door middel van kortgedingen en dwangsommen. En in het regeerakkoord van de nieuwe, rechtse regering lezen we plannen voor het invoeren van een minimumdienstverlening bij openbare diensten, een recht op werken en de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden.

We geven niet op

Alle deelnemers van het internationaal seminarie zijn het erover eens. We kunnen dit niet zomaar over ons heen laten gaan. We moeten de strijd aangaan. Door juridische middelen uit te putten. Door acties te organiseren. Door de publieke opinie te heroveren en het neo-liberale discours te doorbreken.

De Algemene Centrale – ABVV neemt zijn verantwoordelijkheid op. Door in België actie te voeren en juridische procedures aan te spannen. Door actief te zijn binnen internationale vakbonden. En door vakbonden te ondersteunen in ontwikkelingslanden.

Introductie video

Opening van het congres

Wie is de Algemene Centrale - ABVV ?

De Algemene Centrale – ABVV is de grootste arbeidscentrale van het ABVV. Maar wat betekent dat concreet? Ontdek het via deze ludieke video!

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag geeft een terugblik op zes jaar syndicaal werk. We maken een balans op: hoe zijn een aantal syndicale en sociaaleconomische kwesties geëvolueerd, wat was onze rol daarin, waar staan we vandaag. De resoluties van het statutair congres 2008 zijn de leidraad voor deze oefening. Dit activiteitenverslag wordt ter stemming voorgelegd aan de militanten. 

Activiteitenverslag
Download (8.9 MB)

Nieuwe voorzitter en nieuwe algemeen secretaris

Op het statutair congres van de Algemene Centrale-ABVV werd deze ochtend een nieuwe voorzitter en een nieuwe algemeen secretaris verkozen. In een vakbondscentrale zijn dat de twee leidende functies.

Paul Lootens wordt voorzitter. Hij is 58, woont in de regio Charleroi, is gehuwd en vader van twee kinderen. Sinds zijn jeugd al militeert hij in de vakbondsbeweging. Hij werd vakbondssecretaris in de regio Charleroi waar hij een rol speelde in belangrijke conflicten zoals bij Verlipack, Glaverbel of Solvay. In 1991 kwam hij naar Brussel werken als federaal secretaris. Naast de glassector organiseerde hij het vakbondswerk in sectoren als de chemie en de uitzendsector. De laatste twee jaar bekleedde hij de functie van algemeen secretaris. Nu volgt hij Alain Clauwaert op. Clauwaert was tien jaar lang voorzitter. Hij zet nu een punt achter zijn loopbaan.

Werner Van Heetvelde wordt algemeen secretaris. Hij is 51, is gehuwd en woont in Gent. Hij is afkomstig van Antwerpen maar bleef na zijn studies in Gent hangen waar hij heel snel in de vakbondsactie actief werd, te beginnen met de werklozenbeweging. Hij was eerst vakbondssecretaris in Gent voor hij in 2004 als federaal secretaris naar Brussel kwam. Werner Van Heetvelde is een bekend vakbondsfiguur in de sectoren van de dienstencheques, de beschutte en sociale werkplaatsen, de gezondheidszorg en de gezinszorg.

Thema 1 - De weg naar kwaliteitsbanen

Het gaat de verkeerde kant op met onze jobs. Tijdelijke en onzekere arbeidscontracten, grote flexibiliteit en hoge werktempo’s, looninlevering en minder sociale bescherming. Werkgevers vinden bij de overheid gehoor om loon- en arbeidsvoorwaarden naar beneden te halen. Het komt de bedrijfsrendabiliteit ten goede, maar het gaat ten koste van de levenskwaliteit van de werknemers. Jongeren beginnen hun loopbaan met precaire contracten en blijven ermee zitten, alsof dat nu de normale gang van zaken is. Oudere werknemers moeten langer werken, terwijl niet de minste inspanning wordt gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

We worden ook geconfronteerd met alsmaar meer flexibiliteit, werkdruk en loonmatiging. Het komt de bedrijfswinsten ten goede. Maar het gaat ten koste van de gezondheid van de werknemers.

Er is dus syndicaal weerwerk nodig. Werknemers moeten werkzekerheid krijgen. Zij hebben recht op degelijke lonen. Hun welzijn moet de grootste aandacht krijgen, de zorg voor hun gezondheid en veiligheid, het goede evenwicht tussen hun werk en hun privéleven moet voorop staan.

Basistekst
Download (114.43 KB)

Thema 2 - De weg naar betere lonen, meer sociale zekerheid en eerlijke fiscaliteit

Bedrijven strijken rijkelijke winsten op. De rijkdom die we maken met onze arbeid gaat hoofdzakelijk naar multinationals en aandeelhouders. Bedrijven krijgen er nog eens allerhande voordelen en kortingen bovenop. Er blijft steeds minder over voor fatsoenlijke lonen en goede sociale bescherming. Over loonsverhogingen mag niet eens meer vrij worden onderhandeld.

Dat kan zo niet langer. We hebben opnieuw vrije loononderhandelingen nodig. De sociale zekerheid moet weer sterk worden gemaakt. En ons belastingstelsel moet hervormd worden om voor eerlijke herverdeling te kunnen zorgen.

Basistekst
Download (99.47 KB)

Thema 3 - De weg naar betere gezondheid en meer veiligheid

Er blijven op het werk nog altijd risico’s voor de gezondheid bestaan. Beroepsziekten blijven hun tol eisen. Verscheidene jaren al doen werkdruk en stress hun opmars. Veiligheid kan nog altijd beter. Het leven is zo kostbaar dat geen inspanning groot genoeg is om het te beschermen.

Onze arbeidsorganisatie moet grondig hervormd worden. Meer preventie, meer vorming en meer controle moeten de arbeidsongevallen en beroepsziekten terugdringen. Werknemers die getroffen worden door ziekte of ongeval moeten financieel volledig en snel ingedekt worden.

Het eindeloopbaandossier stond met de vorige regering en haar neoliberale besparingspolitiek geregeld in de kijker. We hebben krachtdadig actie gevoerd tegen de ingrepen in de pensioenen, de brugpensioenen en de eindeloopbanen. Die maatregelen zijn onrechtvaardig en discriminerend: de voornaamste slachtoffers ervan zijn werknemers die een belastend beroep uitoefenen en die vaak ook minder gekwalificeerd en slechter betaald zijn.

Basistekst
Download (95.1 KB)

Thema 4 - De weg naar vrije onderhandelingen en vrije vakbondsactie

De syndicale actie maakt het mogelijk de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers te verbeteren. We hebben het recht, we hebben de vrijheid om dat te doen. Alleen wordt dat vandaag betwist door werkgevers en neoliberale politieke krachten. Acties worden aan banden gelegd, beschermde vakbondsafgevaardigden worden geheel ten onrechte ontslagen, in het sociaal overleg wordt vakbonden het zwijgen opgelegd. De vraag om werknemers in kleinere bedrijven ook het recht te geven op vakbondsvertegenwoordiging wordt afgewezen.

We binden de strijd aan tegen de aantasting van dit grondrecht. We komen op voor onze vakbondsvrijheden, voor ons inspraakrecht in het sociaal overleg, voor het recht van alle werknemers op een democratische vertegenwoordiging.

Basistekst
Download (90.33 KB)

Thema 5 - De Weg naar Europa en naar de wereld

Verenigd zijn we alles, onverenigd zijn we niets. Hoe minder grenzen, hoe actueler de oude slogan wordt. Mondialisering, vrij verkeer en een losgeslagen vrije markt duwen ons met de neus op de realiteit. We moeten de handen in elkaar slaan om de rechten van werknemers te verdedigen. Over alle grenzen heen.

Maar de Europese Unie die uit uitgebouwd wordt, wordt verworpen. In Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië en Italië hebben de jongeren en de werknemers de neoliberale agenda van Europa al van de hand gewezen. De sociale verworvenheden die ze verdedigen zijn er dank zij de arbeidersstrijd in elk van die landen. De strijd kan maar doeltreffend zijn als er Europese solidariteit wordt uitgebouwd. Dat is iets helemaal anders dan zich terug te plooien op zichzelf.

Europa functioneert vandaag niet democratisch. Het leidt tot individualisme en navelstaarderij. En bijgevolg vieren nationalisme en fascisme hoogtij. Het is onmogelijk een sociaal Europa te realiseren zonder een reële Europese democratisering. Het parlement moet zijn democratische rol kunnen spelen, er moet paal en perk gesteld worden aan de lobbycultuur. Alleen zo kan de EU bestaansrecht krijgen.

We moeten de Europese en de internationale vakbondsactie voort uitbouwen om ook op Europees niveau een tegenmacht te kunnen zijn.

Basistekst
Download (85.25 KB)

Thema 6 - De weg naar nieuwe vakbondsstructuren

Het ABVV heeft een nieuw organisatiemodel nodig. Nieuwe structuren moeten de militanten beter ondersteunen en moeten de banden met de leden nauwer aanhalen. Het moet ons sterker maken, creatiever en actiever. We moeten een vakbond worden met cre-actieve militanten.

Basistekst
Download (116.33 KB)

Politieke actualiteitsmotie

Als een regering van werkgevers en rijken ons blijft zoeken … zal ze ons vinden!

Download (176.67 KB)

ACCG.be | De website van de Algemene Centrale – ABVV in een nieuw kleedje

Het congres 2014 is de ideale gelegenheid om de gloednieuwe website www.accg.be te lanceren. Het internet is onmiskenbaar een belangrijke informatiebron, ook voor onze leden en militanten. De Algemene Centrale – ABVV gaat mee met zijn tijd. Onze website, versie 2.0, is veel toegankelijker, frisser en completer. Enkele nieuwigheden:

Duidelijk en eenvoudig menu : de interface is totaal herdacht zodat je sneller de gewenste informatie vindt. Via een eenvoudig menu, via de consultatie van recente publicaties en via de zoekfunctie.

Sectorale pagina’s: we hebben de opbouw en de inhoud van de sectorale pagina’s herdacht. Per paritair comité vind je snel de loon- en arbeidsvoorwaarden terug. We verzamelen ook het nieuws en de publicaties die voor jouw syndicaal werk nuttig kunnen zijn.

Volg ons en contacteer ons: Facebook en Twitter spelen een belangrijke rol op het internet. We waren reeds actief op deze sociale media. Maar de nieuwe site geeft je de mogelijkheid om eenvoudig en snel artikels, evenementen,… te delen op je eigen sociale mediapagina.

Genoeg ‘gestoeft’…. Bezoek de nieuwe site www.accg.be en oordeel zelf!

Congresjournaal - Militanten

Wij zwaaien onze ex-voorzitter uit - Bedankt Alain

Alain Clauwaert neemt afscheid als voorzitter van de Algemene Centrale - ABVV. Hij zet ook een punt achter zijn loopbaan.

Alain was 10 jaar lang voorzitter. Al sinds zijn jeugd was hij actief in de socialistische actie en in de vakbeweging. Na zijn studies aan de sociale Hogeschool in Gent ging hij meteen aan de slag eerst bij de Centrale der Metaalbewerkers van België (CMB) daarna bij de Algemene Centrale – ABVV.

Als vakbondssecretaris in Gent bekommerde hij zich over sectoren zoals de scheikunde en de schoonmaak, en later de bouw.

Vanaf 2000 werkte hij in Brussel, eerst als algemeen secretaris en vanaf 2004 als voorzitter.

Hij staat bekend als een ijzersterke sociale onderhandelaar en als een vakbondsleider die kordate besluitvaardigheid weet te koppelen aan veel diplomatie, nuancering en inlevingsvermogen.

Alain Clauwaert is een socialist uit één stuk. De militanten en medewerkers van de Algemene Centrale – ABVV zijn hem heel erg dankbaar voor al het werk dat hij verzet heeft.

Wereldbeker in QATAR : Rode kaart

Via een selfie, met de rode kaart in de hand, willen de militanten die deelnemen aan het congres van de centrale de FIFA een boodschap meegeven : Geen wereldbeker in Qatar zolang de elementaire arbeidsrechten niet worden nageleefd. De weg is nog lang. Hoewel Qatar een van de rijkste landen ter wereld is, worden de werknemers, hoofdzakelijk migranten uit Indië, Nepal, Iran, Pakistan en de Filipijnen, er als slaven behandeld. Beroofd van alle rechten, moeten ze zich inkopen en hun paspoort aan de werkgever afgeven. Bovendien verdienen ze slechts $200 à $300 per maand en mogen ze zich niet bij een vakbond aansluiten.

Wat nog erger is, Human Rights Watch schat dat er per jaar gemiddeld 1000 bouwvakkers door arbeidsongevallen om het leven komen.

In deze omstandigheden is het onaanvaardbaar dat deze feodale slavenstaat de wereldbeker voetbal mag organiseren.

Het fotoalbum op Facebook

Congresjournaal - Paul, Werner & Alain

Congresjournaal - Internationaal

Publicaties

11/12/2014

 • Congres 2014 - Activiteitenverslag

  Download (8.9 MB)

12/12/2014

 • Congres 2014 - Basistekst

  Download (587.46 KB)
 • Congres 2014 - Politieke actualiteitsmotie

  Download (176.67 KB)
 • Congres 2014 - Speerpunten

  Download (320.38 KB)
 • Congres 2014 - Thema 1 - De weg naar kwaliteitsbanen

  Download (114.43 KB)
 • Congres 2014 - Thema 2 - De weg naar betere lonen, meer sociale...

  Download (99.47 KB)
 • Congres 2014 - Thema 3 - De weg naar betere gezondheid en meer...

  Download (95.1 KB)
 • Congres 2014 - Thema 4 - De weg naar vrije onderhandelingen en vrije...

  Download (90.33 KB)
 • Congres 2014 - Thema 5 - De Weg naar Europa en naar de wereld

  Download (85.25 KB)
 • Congres 2014 - Thema 6 - De weg naar nieuwe vakbondsstructuren

  Download (116.33 KB)