Enkele planningsregels

Sinds 01.01.2016 moet de werknemer zijn initiële planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand. De werknemer kan tot 175 u. ingepland worden. Hou er rekening mee dat de initiële planning kan worden gewijzigd door werkuren te geven om negatieve uren te vermijden.

Verwittig in ieder geval de vakbondsafvaardiging indien je geen minimumplanning hebt gekregen. De ondernemingsraad of de beperkte vakbondsafvaardiging oefenen immers toezicht uit over de correcte naleving van deze bepalingen.

Vrije weekends (voor alle arbeiders en operationele bedienden) 

We spreken van een vrij weekend wanneer de arbeider niet ter beschikking staat van de werkgever voor minstens 48 ononderbroken uren, binnen de periode die aanvangt op vrijdag om 20 u. en die eindigt op maandag om 8 u. Daarenboven bevatten deze 48 uren een volledige zaterdag en/of zondag. De werknemers hebben recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie. 

Een met economische werkloosheid gepland weekend wordt niet beschouwd als een vrij weekend. De werknemers hebben het recht om werk te weigeren vanaf het 29ste weekend (dus na 28 gewerkte weekends). 

Regels voor arbeiders (andere dan het waardevervoer en militaire basissen) en operationele bedienden

Flexibele pool 

Dit is een vaste ploeg van vrijwilligers die op een acute vraag van de werkgever (met het oog op het uitvoeren van een prestatie) moeten ingaan. 

Werknemers van de flexibele pool hebben recht op een minimum van 5 vrije dagen per maand. Hun planning mag geen negatieve uren genereren. Ze mogen niet in economische werkloosheid geplaatst worden. Ze ontvangen een planning met de dagen waarop ze niet mogen worden opgeroepen. 

Opgelet: verdere modaliteiten en zelfs andere akkoorden kunnen vastgelegd zijn via een CAO op ondernemingsvlak.

Oproep buiten planning binnen de 48 u.

Dit gebeurt op vrijwillige basis en kan worden geweigerd door de werknemer, of zijn planning nu volledig is of niet.

Oproep buiten planning buiten de 48 u.

De werknemer met een volledige planning, die geen negatieve uren heeft, mag bijkomende prestaties weigeren. De werknemer met een onvolledige planning moet op de oproep ingaan.

Economische werkloosheid

Dagen economische werkloosheid moeten ingepland worden in de initiële planning (en dus meegedeeld worden tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke maand). Deze planning kan gewijzigd worden in de loop van de maand door bijkomende prestaties waardoor de economische werkloosheid vermindert.
Er zijn hiervoor regels van oproepbaarheid uitgewerkt.

Op dagen dat je in economische werkloosheid bent ingepland: 

  • moet je bereikbaar zijn tussen 6u en 22u
  • moet je binnen de 2 uur reageren als je gecontacteerd wordt
  • en je de aangeboden prestaties niet uitvoert zal dit beschouwd worden als onwettige afwezigheid.

Indien prestaties in de loop van de maand, dagen economische werkloosheid vervangen, en je zo de contractuele uren bereikt, kan je bijkomende prestaties op ingeplande dagen economische werkloosheid weigeren (behalve als je nog negatieve uren hebt).

Op dagen dat je niet bent ingepland in economische werkloosheid kan je toch opgeroepen worden, maar dan op vrijwillige basis.
Een aangeboden prestatie moet altijd minimaal 12 uur na het tijdstip van oproep vallen. Word je pas om 20u opgeroepen, dan kan de prestatie ten vroegste starten om 8u de dag nadien.

Ook belangrijk zijn de regels bij ziekte.

Ziekte buiten de geplande dagen economische werkloosheid valt ten laste van de werkgever.
De werkgever mag het aantal uren economische werkloosheid op het einde van de maand niet verhogen om zo de contractuele uren te bereiken. Als ziekte aanleiding geeft tot negatieve uren is het aan de werkgever om op te vullen tot de contractuele uren.

Gewaarborgd minimummaandloon (contractuele uren)

De contractuele uren gelden voor elke arbeider (en operationeel bediende). De concrete berekening is wel verschillend afhankelijk van je arbeidsregime: werk je in een 5 dagen of in een 6 dagen stelsel.

Arbeidsduur bedienden

Het operationeel personeel werkt gemiddeld 37 uur per week, gerekend over kalenderkwartaal. Momenteel lopen er echter onderhandelingen met het oog op het invoeren van een annualisering voor de (operationele) bedienden.

Grenzen (per dag)
  • per dag: maximum 12 uur.
  • De bediende heeft het recht om een langere tewerkstelling te weigeren zonder hiervoor gesanctioneerd te worden.
  • Er is een rustpauze van 12 uur gewaarborgd tussen twee prestaties.

Overloon – Recuperatie

Een overloon van 50% moet worden betaald voor de aanwezigheidsuren die volgende grenzen overschrijden:

  • 12 uren per dag
  • 48 uren per week
  • De contractuele uren per kwartaal

Gewaarborgd minimummaandloon (contractuele uren)

Het aantal dagen/uren gewaarborgd is voor operationele bedienden hetzelfde als voor arbeiders. (zie hoger tabel contractuele uren).

Vrije weekends

De operationele bedienden hebben recht op 20 vrije weekends per jaar buiten de jaarlijkse vakantie.