Vergoeding in geval van economische werkloosheid

De vergoeding in geval van economische (of technische) werkloosheid bedraagt € 11,25 per dag, gedurende maximum 60 dagen tijdens de referteperiode (1 oktober tot 30 september).

Coronacrisis : bijkomende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid corona tussen 1 januari en 31 maart

De coronacrisis die ons sinds maart 2020 teistert heeft ook in de bewakingssector gevolgen gehad.  Sommige segmenten in onze sector werden getroffen en kenden een toename/verhoging van tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Dit ondanks het feit dat onze sector als essentieel werd bestempeld door de regering.

De sociale partners hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis onmiddellijk maatregelen getroffen om onze werknemers financieel te helpen en dit met de beschikbare financiële middelen binnen het fonds voor bestaanszekerheid.

Een akkoord werd overeengekomen met betrekking tot een aantal maatregelen voor de periode van maart 2020 tot en met juni 2020 , zijnde :

-             Een bijkomende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van corona

-             Een forfaitaire gelijkstelling voor de dagen tijdelijke werkloosheid corona voor de buitengewone vakantietoelage bewaking ( eindejaarspremie )

Dit heeft een zodanige financiële impact gehad voor het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZB) dat bijkomende maatregelen vanaf juni 2020 onmogelijk bleken.

Desalniettemin nam de raad van bestuur van het FBZB, bestaande uit werkgevers en vakorganisaties, de beslissing om een eventuele financiële marge voor 2021, die beperkt zal zijn, volledig te spenderen aan bijkomende financiële initiatieven voor de werknemers die naar tewerkstelling toe het zwaarst getroffen worden

Er werd tevens afgesproken om de situatie op het terrein en de impact ervan periodiek ( om de drie maanden) te evalueren om zodoende met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen zonder de werking van het FBZB in gevaar te brengen. Deze analyse gebeurde op de raad van bestuur van 12 maart 2021. Volgende beslissing werd genomen :

-             Alle werknemers die tijdens het eerste trimester van 2021 meer dan 18 dagen tijdelijke werkloosheid corona hebben gehad kunnen genieten van een bijkomende vergoeding.

-             Deze bedraagt 3 euro per dag en wordt toegepast vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid corona met een maximum van 45 dagen.

-             De periode gaat in van januari 2021 tot en met maart 2021.

Te noteren :

-             De CAO wordt opgemaakt en zal op het volgend paritair comité, die doorgaat op 22 maart 2021, ondertekend worden.

-             De betaling gebeurt door de werkgever die de som recupereert bij het FBZB. Betrachting is de betaling uit te voeren met het loon en dit begin april 2021.

-             De raad van bestuur van het FBZB zal de volgende periodieke evaluatie uitvoeren tijdens de maand mei 2021.  Daar zal gekeken worden of bijkomende initiatieven kunnen genomen worden en dit in functie van de beschikbare financiële middelen in het fonds.